Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Dagvattenseparering - frånkoppling av dagvatten från spillvattenledning

Många äldre hus har sin dränering och i vissa fall även stuprör anslutna till sin spillvattenservis. Detta är inte längre tillåtet då dagvatten kan orsaka stora problem i ledningsnät, reningsverk och för de fastighetsägare som kan drabbas av översvämning.

Kommunens VA-enhet arbetar med att lokalisera fastigheter med felaktiga anslutningar. Om felaktigheter upptäcks måste fastighetsägaren rätta till bristerna snarast. Enligt allmänna bestämmelser VA punkt 53 ska "Dag- och dränvatten får inte tillföras till allmän ledning som inte är avsedd för sådant vatten, om inte VA-enheten medgivit undantag". Dag- och dränvatten ska avledas till VA-huvudmannens dagvattenledning. Om fastighetens dag- och dränvatten är kopplat till servisledning för spillvatten (hushållsavlopp) ska detta omkopplas till servisledning för dagvatten.

Kontakta kommunens VA-enhet för eventuella frågor i samband med exempelvis omdränering eller andra åtgärder på VA-installationen (ledningar och anordningar för vatten och avlopp).

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: va-enheten@ale.se

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den