Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Dagvatten

Hårdgjorda ytor

I tätbebebyggda samhälle genom att täcka marken med hus, asfalterade vägar och torg. Dessa hårdgjorda ytor hindrar dagvattnet att sjunka ned i jorden så vi har löst problemet att gräva ner ledningar, gräva diken och dammar för att leda vattnet till en å, bäck, älv eller sjö i närheten. Ibland kan regnet eller smältvattnet komma i så stora mängder att diket eller ledningen inte kan ta emot allt på en gång och det blir översvämning.

Bräddning

Det finns ett flertal fastigheter som har både spill- och dagvattnet i samma ledning – spillvattenledningen. Detta innebär att när det blir kraftigt regn så blir spillvattenledningen överbelastad, vilket betyder att så kallad bräddning måste ske från en pumpstation eller reningsverk. Att brädda betyder att orenat spillvatten släpps direkt ut i en å, sjö eller i vårt fall Göta älv – vår dricksvattenkälla.

När bräddning måste ske, är det en negativ miljöpåverkan för vår miljö och hälsa. Visserligen är bräddvattnet utspätt men vi vill undvika bräddning så mycket som möjligt genom att du inte får leda in ditt drän- eller dagvatten in i spilledningen.

Dagvattenseparering

Många äldre hus har sin dränering och i vissa fall även stuprör anslutna till sin spillvattenservis. Detta är inte längre tillåtet då dagvatten kan orsaka stora problem i ledningsnät, reningsverk och för de fastighetsägare som kan drabbas av översvämning.

Kommunens VA-enhet arbetar med att lokalisera fastigheter med felaktiga anslutningar. Om felaktigheter upptäcks måste fastighetsägaren rätta till bristerna snarast. Enligt kommunens ABVA § 53 ska dag- och dränvatten avledas till VA-huvudmannens dagvattenledning, om inte VA-enheten medgivit undantag. Om fastighetens dag- och dränvatten är kopplat till servisledning för spillvatten (hushållsavlopp) ska detta omkopplas till servisledning för dagvatten.

Förorenat dagvatten

Så lite dagvatten som möjligt i spillvattnet är det allra bästa för reningsverket, helst enbart spill. För det innebär att reningen av spillvattnet blir en jämn process med en jämn kemikaliehantering. Vid blandat vatten varierar reningsprocessen mycket beroende om det regnar eller inte. Det innebär att reningsverkets effektivitet minskar, kemikaliehanteringen ökar och i slutänden en större ekonomisk belastning på verket.

Dagvattnet kan vara ett miljöproblem om vårt samhälle är förorenat och dessa föroreningar rinner ut i bäckar och sjöar. Här kan föroreningarna orsaka svåra livsvillkor för djur och växter och i slutänden, även för oss människor. Att tvätta bilen på gatan eller garageuppfarten förorenar dagvattnet. De kemiska medlen som används för att tvätta bilen rinner helt enkelt in i ledningar eller diken, utan att renas, rakt ut i naturen.


Kontakta kommunens VA-enhet för eventuella frågor i samband med exempelvis omdränering eller andra åtgärder på VA-installationen (ledningar och anordningar för vatten och avlopp).

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: va-enheten@ale.se

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den