Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Fördjupad översiktsplan Älvängen (FÖP)

Översiktsplanen är kommunens samlade verktyg och strategi för kommunens fysiska utveckling. Översiktsplanen kan ändras genom en fördjupning så kallad fördjupad översiktsplan (FÖP). En sådan innebär en mer detaljerad redovisning av ställningstaganden inom ett visst geografiskt område. Skälet är att översiktsplanen ska kunna fungera som en tydlig vägledning inför efterföljande beslut om mark- och vattenanvändningen i kommunen, till exempel för bygglov.

Översiktlig områdesbild

FÖPen har ärendenummer PLAN.2015.20

Mål

2022 års version av FÖP uppdraget lyder:

Älvängen ska växa genom ett betydande befolkningstillskott i ortens ytterområden. I randen av Älvängen finns ett varierat service och bostadsbestånd som fyller mer än ett syfte. Här är det nära till skola, arbete och sköna naturupplevelser. Utveckling sker med hänsyn till vad som är hållbart såväl ekonomiskt, som socialt och ekologiskt.

Målet är att

  • ta fram lämpliga områden för detaljplaneläggning för bostäder och kommunala verksamheter efter ett helhetsperspektiv för Älvängen.
  • utarbeta förslag till långsiktig, sammanhållen lösning för framtida gatu- och grönstruktur, rekreation, ekosystemtjänster, dagvattenhantering, buller och mötesplatser.
  • visa på möjliga lösningar för att stå rustad inför en föränderlig framtid med ökade krav att kunna hantera sårbarheter och förändringar som inte alltid är förutsägbara.
  • invånarna ska vara i fokus, det ska vara möjligt att röra sig utifrån sina egna villkor genom god tillgång till trygga gång och cykelvägar. Utformning av bebyggelse, mötesplatser och grönstruktur ska främja gemenskap och trygghet i alla åldrar.

Områdesbeskrivning

Planområdet efterlever översiktsplanens avgränsning för Utvecklingsområde tätort Älvängen. Detta innebär att avgränsningen sträcker sig från befintlig ortsstruktur ut i skogslandskapet på mellan 250 – 1200 meter runt randen av Älvängen tätort. Till denna avgränsning tillkommer även den omfattande och stödjande vägstrukturen som trafikförsörjer befintlig och kommande bostäder. Därtill har Skönningared samt Emmylund inkluderats med sin strategiska koppling för ny infrastruktur.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den