Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

FÖP Nödinge

Ett förslag till översiktsplan för Ale kommun, en fördjupning för Nödinge 2030 (FÖP) antogs av kommunfullmäktige 2018-06-18 .

Akvarell över liv och rörelse i våran vardag

FÖP står för fördjupning av översiktsplanen.

Laga kraft

Kommunfullmäktiges antagande beslut 2018-06-18 överklagades. Förvaltningsrätten avslog överklagan. FÖP Nödinge vann laga kraft 2019-04-12.

Planens syfte

Planen ersätter kommunens översiktsplan inom det utpekade geografiska området och är vägledande för kommande detaljplanering, bygglov och övriga beslut. Med avstamp i Nödinges befintliga kvaliteter är syftet att stärka ortens utveckling till en attraktiv småstad.

Antagande

Planen antogs av kommunfullmäktige §105, 2018-06-18PDF.

När en översiktsplan har antagits ska en så kallad särskild sammanställning upprättas som beskriver hur arbetet med miljöfrågorna enligt miljöbalken har hanterats i planarbetet. En särskild sammanställning har godkänts av kommunfullmäktige §106 2018-06-18PDF.

Handlingar

 1. Översiktsplan för Ale kommun FÖP Nödinge 2030, 2019-04-12 PDF
 2. Ekonomisk konsekvensanalys, 2017-03-31PDF
 3. Miljökonsekvensbeskrivning, 2018-02-22PDF
 4. Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys, 2017-03-20PDF

 5. Särskild sammanställning 2018-05-02.
  PDF
  En beskrivning av hur arbetet med miljöfrågorna enligt miljöbalken har hanterats i planarbetet.

Utredningar och kunskapsunderlag

 1. Stadsbyggnadskvaliteter i Nödinge, 2017-03-16PDF
 2. Stadslivsanalys, 2016-11-11PDF
 3. Strukturstudie för centrala Nödinge, 2009PDF
 4. PM Social hållbarhet, 2015-08-12PDF
 5. Kulturhistoriska kvaliteter i Nödinge, juni 2015PDF
 6. Nödinge 2040, idéskiss 2014PDF
 7. Sociotopvärden i Ale kommun, 2017-01-09PDF
 8. Inventering av generella biotopskyddsobjekt i Nödinge 2017-02-15PDF
 9. Naturvärdesinventering vid Vimmersjön, 2016-11-27PDF
 10. Översiktlig beskrivning av naturvärden i Nödinge, 2017-02-10PDF
 11. Tänkbar markanvändning vid Vimmersjön i Nödinge, 2017-08-15PDF
 12. Luftutredning Nödinge, 2016-06-28PDF
 13. Kompletterande trafikanalys Nödinge FÖP, 2018-04-10PDF
 14. Trafikbullerberäkning, 2017-02-03PDF
 15. Trafikutredning Nödinge, oktober 2016PDF
 16. Riktlinjer för vibrationer 2015-05-29PDF
 17. PM geoteknik avseende erosion och stabilitet 2016-09-05PDF
 18. VA- och dagvattenutredning, 2015-09-18PDF

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den