Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Fördjupad översiktsplan Nödinge

En fördjupad översiktsplan för Nödinge 2030 (FÖP) antogs av kommunfullmäktige 2018-06-18 .

Akvarell över liv och rörelse i våran vardag

FÖP står för fördjupning av översiktsplanen.

Laga kraft

Kommunfullmäktiges antagande beslut 2018-06-18 överklagades. Förvaltningsrätten avslog överklagan. FÖP Nödinge vann laga kraft 2019-04-12.

Planens syfte

Planen ersätter kommunens översiktsplan inom det utpekade geografiska området och är vägledande för kommande detaljplanering, bygglov och övriga beslut. Med avstamp i Nödinges befintliga kvaliteter är syftet att stärka ortens utveckling till en attraktiv småstad.

Antagande

Planen antogs av kommunfullmäktige §105, 2018-06-18 Pdf, 100 kB..

När en översiktsplan har antagits ska en så kallad särskild sammanställning upprättas som beskriver hur arbetet med miljöfrågorna enligt miljöbalken har hanterats i planarbetet. En särskild sammanställning har godkänts av kommunfullmäktige §106 2018-06-18 Pdf, 45 kB..

Handlingar

 1. Översiktsplan för Ale kommun FÖP Nödinge 2030, 2019-04-12 Pdf, 23 MB.
 2. Ekonomisk konsekvensanalys, 2017-03-31 Pdf, 1 MB.
 3. Miljökonsekvensbeskrivning, 2018-02-22 Pdf, 3 MB.
 4. Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys, 2017-03-20 Pdf, 976 kB.

 5. Särskild sammanställning 2018-05-02.
  Pdf, 226 kB.
  En beskrivning av hur arbetet med miljöfrågorna enligt miljöbalken har hanterats i planarbetet.

Utredningar och kunskapsunderlag

 1. Stadsbyggnadskvaliteter i Nödinge, 2017-03-16 Pdf, 5 MB.
 2. Stadslivsanalys, 2016-11-11 Pdf, 65 MB.
 3. Strukturstudie för centrala Nödinge, 2009 Pdf, 66 MB.
 4. PM Social hållbarhet, 2015-08-12 Pdf, 810 kB.
 5. Kulturhistoriska kvaliteter i Nödinge, juni 2015 Pdf, 19 MB.
 6. Nödinge 2040, idéskiss 2014 Pdf, 16 MB.
 7. Sociotopvärden i Ale kommun, 2017-01-09 Pdf, 2 MB.
 8. Inventering av generella biotopskyddsobjekt i Nödinge 2017-02-15 Pdf, 7 MB.
 9. Naturvärdesinventering vid Vimmersjön, 2016-11-27 Pdf, 9 MB.
 10. Översiktlig beskrivning av naturvärden i Nödinge, 2017-02-10 Pdf, 2 MB.
 11. Tänkbar markanvändning vid Vimmersjön i Nödinge, 2017-08-15 Pdf, 22 MB.
 12. Luftutredning Nödinge, 2016-06-28 Pdf, 3 MB.
 13. Kompletterande trafikanalys Nödinge FÖP, 2018-04-10 Pdf, 2 MB.
 14. Trafikbullerberäkning, 2017-02-03 Pdf, 7 MB.
 15. Trafikutredning Nödinge, oktober 2016 Pdf, 24 MB.
 16. Riktlinjer för vibrationer 2015-05-29 Pdf, 376 kB.
 17. PM geoteknik avseende erosion och stabilitet 2016-09-05 Pdf, 9 MB.
 18. VA- och dagvattenutredning, 2015-09-18 Pdf, 9 MB.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den