Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Översiktsplanering Ale kommun

Översiktsplanen (ÖP) är Ale kommuns strategi för kommunens utveckling i ett långsiktigt perspektiv. Översiktsplanen är både visionär och framtidsinriktad men också en vägledning för de beslut som ska fattas här och nu. Här finns översiktsplanen.

Skärmklipp från den digitala översiktsplanen.

Skärmklipp från den digitala översiktsplanen.

Översiktsplanen ska alltid vara aktuell

Översiktsplanen omfattar hela kommunen och är en viktig del i kommunens arbete för en hållbar samhällsutveckling. Att översiktsplanen hålls aktuell har stor betydelse för att planen ska kunna ge tillräcklig vägledning för efterföljande beslut. För att hålla översiktsplanen uppdaterad ska kommunen vid varje ny mandatperiod pröva om översiktsplanen fortfarande är aktuell.

Översiktsplanen är vägledande

Översiktsplanen är vägledande när kommunen upprättar detaljplaner och områdesbestämmelser, prövar bygglov enligt plan- och bygglagen och när kommunen eller andra myndigheter fattar andra beslut som rör mark- och vattenanvändningen i kommunen.

Vad innehåller en översiktsplan?

Översiktsplanen ska visa:

  • hur kommunen långsiktigt planerar att använda, utveckla och bevara den byggda miljön.
  • hur mark-och vattenområden ska användas.
  • hur hushållning med naturresurser ska beaktas.
  • kommunens ställningstagande när det gäller hänsyn till allmänna intressen.
  • hur man avser att tillgodose riksintressen och följa gällande miljökvalitetsnormer.
  • hur kommunen planerar att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder.
  • hur kommunen samordnar sin planering med nationella och regionala mål, planer och program, som har betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen.
  • hur kommunen ser på hantering av risker för klimatrelaterade skador på den byggda miljön till följd av översvämning, ras, skred och erosion.

Planeringsstrategi

Nya planeringsanspråk och intressen gör att översiktsplanen behöver ses över kontinuerligt för att behålla sin funktion som ett strategiskt vägledande beslutsunderlag. Under varje mandatperiod ska kommunen anta en planeringsstrategi som visar ställningstaganden och prioriteringar för det fortsatta arbetet. (Krav på översiktsplan och vad den ska innehålla finns i Plan-och bygglagens kapitel 3.)

Fördjupning och tillägg till översiktsplan

Genom att arbeta med fördjupningar av och tillägg till den befintliga översiktsplanen underlättas arbetet med ändringar och kompletteringar utan att hela planen måste göras om. Exempel på fördjupning och tillägg:

  • En fördjupad översiktsplan (FÖP) kan göras över ett geografiskt avgränsat område, exempelvis en tätort.
  • Ett tillägg till översiktsplanen behandlar planeringsfrågor som berör hela kommunen, exempelvis vindkraft.

Sidan kontrollerades av:

den