Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Så kan du påverka

Vi önskar att samhällsplaneringen ska ske med en bred demokratisk förankring. Ju tidigare i planprocessen du framför dina synpunkter, desto bättre.

Under planprocessen har du som är berörd av en plan möjlighet att framföra dina synpunkter genom ett skriftlig yttrande. De olika skedena är:

  • Programsamråd (förekommer inte alltid)
  • Samråd
  • Granskning/utställning

Ditt yttrande, som kommenteras skriftligt av kommunen, redovisas i samrådsredogörelsen och gransknings-/utställningsutlåtandet. Dessa handlingar läses av:

  • Länsstyrelsen
  • Trafikverket - om berörd 
  • Eventuell vägförening 
  • Lantmäterimyndigheten
  • Andra berörda myndigheter och förvaltningar
  • Berörda sakägare 

Ditt yttrande kan påverka utformningen av planen, framförallt tidigt i processen (under programsamråd och samråd) då det finns störst möjlighet att göra ändringar i planförslaget. Efter granskning/utställning får väsentliga ändringar inte göras i planförslaget.

Under samrådstiden håller kommunen i vissa fall ett informationsmöte dit bland annat berörda sakägare i området kallas. Mötet är öppet för alla och ett bra tillfälle att ställa frågor. 

De som är berörda sakägare och har lämnat in skriftliga synpunkter under samråd eller granskning/utställning kan överklaga ett beslut om antagande.   

När vi tar fram en översiktsplan, fördjupning av översiktsplan eller ett tematiskt tillägg till översiktsplanen har du samma möjlighet att framföra dina synpunkter genom ett skriftlig yttrande under samrådet och utställningen.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2020-09-10