Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Upphävande av del av Byggnadsplan för del av Älvängens stationssamhälle (plan 411)

Detaljplan för området söder om Älvängens västra

Detaljplanen har ärendenummer PLAN.2012.338

Vilande

Ärendet är tills vidare vilande vilket innebär att inget arbete pågår.

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger i Älvängen väster om Fabriksvägen och öster om Göta älv. Marken inom planområdet utgörs av fastigheterna Utby 2:103 och Utby 2:7.

Syfte

Syftet är att upphäva de byggrätter som inte tagits i anspråk för industriverksamhet i byggnadsplan Älvängen (plan 411). Detta för att bevara strandängen vid Göta älv som hyser naturvärden. Marken inom planområdet bedöms som geotekniskt undermålig och olämplig att bebygga ur översvämningssynpunkt. Byggnadsplanen som föreslås upphävas är från 1970-10-12 och saknar genomförandetid.

Planprocessen

Ett planförslag var på samråd under våren 2013. Granskning genomfördes under våren 2014. Planförfarandet ändrades från enkelt till normaltplanförfarande. Med anledning av detta granskades planen ytterligare en gång under hösten 2014.

Planhandlingar

Granskningsutlåtande Pdf, 168 kB.
Planbeskrivning
Pdf, 2 MB.
Plankarta Pdf, 3 MB.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den