Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplanering för Nödinge centrum

En visionsfilm för centrala Nödinge

Flygfoto över Ale Torg i Nödinge

Detaljplanen har ärendenummer PLAN.2015.14

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i centrala Nödinge strax öster om väg E45, i direkt anslutning till Nödinge pendeltågstation. Området är plant och består i huvudsak av hårdgjorda ytor och bebyggelse för centrum- och verksamhetsändamål. Planområdet är cirka 7 hektar stort. Marken ägs i huvudsak av Ale kommun och Balder fastighets AB. Delar av planområdet har markanvisats till Alebyggen och Peab. 

Syfte

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av planområdet för i huvudsak centrumändamål, bostäder och kontor samt parkering. Syftet är också att skapa en sammanhängande småstadsstruktur med välutformade byggnader och platser samt att förstärka kopplingen till stationsområdet.

Planprocessen

Planarbetet bedrivs med utökat förfarande enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900). Ett planförslag var utställt på samråd den 10 juni - 20 augusti 2020. Ett omarbetat planförslag var utställd för granskning mellan den 14 september - 15 oktober 2021.

Godkännande inför antagande

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar den 15 juni 2022 att godkänna planförslaget och överlämnar det till kommunfullmäktige för beslut om antagande. Detta kan ske tidigast den 5 september 2022.

Handlingar

Protokoll SBN 2022-06-15 §138 Pdf, 405 kB.
Granskningsutlåtande Pdf, 2 MB.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Granskningshandlingar

Informationsbrev Pdf, 428 kB.
Protokoll SBN 2021-09-02 §142 Pdf, 424 kB.
Plankarta med bestämmelser 2021-09-02 Pdf, 961 kB.
Illustrationskarta 2021-09-02 Pdf, 638 kB.
Planbeskrivning 2021--09-02 Pdf, 9 MB.
Samrådsredogörelse 2021-09-02 Pdf, 675 kB.
Behovsbedömning 2018-11-16 Pdf, 631 kB.

Utredningar

(Uppdaterat 2022-06-13 inför godkännande om antagande)

Gestaltningsprogram Nödinge centrum 2021-07-05 Pdf, 31 MB.
Skyfallsutredning 2022-06-01 Pdf, 4 MB.
Miljökonsekvensbeskrivning 2022-06-01 Pdf, 2 MB.
Geoteknisk utredning PM 2021-12-17 Pdf, 3 MB.
Geoteknisk utredning PM 2018-12-14 Pdf, 3 MB.
Markteknisk undersökning MUR 2021-01-31 Pdf, 2 MB.
Markteknisk undersökning MUR 2018-12-14 Pdf, 845 kB.
bilagor till Markteknisk undersökning MUR 2018-12-14 Pdf, 19 MB.
Parkering och mobilitetsutredning 2021-02-04 Pdf, 2 MB.
Trafikutredning 2022-02-18 Pdf, 9 MB.
Naturvärdesinventering 2020-12-16 Pdf, 2 MB.
Dagvattenutredning 2020-05-15 Pdf, 5 MB.
PM VA- och dagvatten 2022-05-31 Pdf, 1 MB.
Riskutredning - farlig gods 2022-02-10 Pdf, 3 MB.
PM placering av risk- och bullerskydd 2022-01-25 Pdf, 936 kB.
Vibrationsutredning, analys och rekommendation 2022-05-30 Pdf, 4 MB.
Vibrationsmätningar 2022-05-30 Pdf, 4 MB.
Trafikbullerberäkning 2022-02-10 Pdf, 12 MB.
Trafikalstring 2020-05-24 Pdf, 949 kB.
Bulleranalys - ljuddämpad sida 2020-04-09 Pdf, 520 kB.
Miljöteknisk undersökning 2019-05-16 Pdf, 879 kB.
bilagor till Miljöteknisk undersökning 2019-05-16 Pdf, 1 MB.
Luftmiljöutredning 2021-04-27 Pdf, 2 MB.
Nödinge framtida spillvattenavledning 2020-05-26 Pdf, 17 MB.
Dagsljusstudie 2020-02-11 Pdf, 880 kB.
Solstudie Design 2021-06-08 Pdf, 3 MB.
Solstudie Liljewall 2021-06-07 Pdf, 858 kB.
FÖP Nödinge kapacitetsutredning 2019-10-08 Pdf, 2 MB.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den