Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan för industriändamål inom Stora Viken 2:1 m.fl.

Stora Vikens verksamhetsområde

Foto: Ale kommun

Detaljplanen har ärendenummer PLAN.2011.103

Vilande

Ärendet är vilande, vilket innebär att inget arbete pågår. På sikt är avsikten att arbetet ska återupptas men tidplanen är i nuläget oklar.

Syfte

Syftet är att pröva lämpligheten av planområdet för verksamhetsändamål. Ett planprogram över området godkändes av kommunstyrelsen 2007-05-04. Planprogrammet föreslog en utveckling av motorsport inom programområdet. Detta är inte längre aktuellt eftersom kommunen inte äger marken i den södra delen där motorsportsverksamheten föreslogs.

Planprocessen

Planarbetet bedrivs med normalt planförfarande enligt plan och bygglagen.

Samråd

Ett planförslag har varit ute på samråd mellan 19 december 2014 - 30 januari 2015.

Handlingar

Infobrev Pdf, 755 kB.
Planbeskrivning Pdf, 3 MB.

Genomförandebeskrivning Pdf, 506 kB.

Plankarta Pdf, 3 MB.

Illustrationskarta Pdf, 3 MB.

Behovsbedömning Pdf, 374 kB.

Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 6 MB.

Fastighetsförteckning Pdf, 609 kB.

Utredningar

Industribullerutredning Pdf, 5 MB.
Industribullerutredning, bilaga Pdf, 5 MB.
Landskapsanalys Pdf, 20 MB.

Riskutredning Pdf, 436 kB.

Riskutredning, bilaga Pdf, 2 MB.

Trafikutredning Pdf, 202 kB.

Trafikutredning, bilaga Pdf, 3 MB.

VA- och dagvattenutredning Pdf, 14 MB.

Geoteknisk undersökning, R-geo Pdf, 3 MB.

Programhandlingar

Planprogram för Stora Viken, Godkännandehandling 2007-05-04 Pdf, 854 kB.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den