Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan för verksamheter inom Äskekärr 3:4 med flera

Detaljplanen har ärendenummer PLAN.2015.5

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget strax öster om väg E45 norr om Alafors och söder om Älvängen. Planområdets yta är ca 5,5 hektar stort.

Syfte

Syftet är att pröva lämpligheten av planområdet för verksamhetsändamål. Inriktning för området är tillverkningsindustri, tekniska anläggningar samt lager och uppställning.

Planprocessen

Planarbetet bedrivs med ett standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) Planen har varit ute på samråd mellan 17 juni - 19 augusti 2016.

Inkomna synpunkter under samrådet har beaktats och kommer att besvaras i ett gemensamt granskningsutlåtande i samband med att planen antas.

Granskning

Ett förslag till detaljplanen var utställt för granskning mellan den 8 - 29 mars 2022. Arbete med antagandehandlingar inklusive granskningsutlåtande pågår där inkomna yttranden sammanfattas och besvaras.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Handlingar

Informationsbrev Pdf, 634 kB.
Protokoll 2022-02-16 SBN § 39 Pdf, 374 kB.
Planbeskrivning Pdf, 3 MB.
Plankarta med bestämmelser Pdf, 804 kB.
Illustrationskarta Pdf, 383 kB.
Behovsbedömning 2016-02-24 Pdf, 605 kB.

Utredningar

VA- dagvattenutredning 2016-02-08 reviderad 2020-07-10 Pdf, 4 MB.
Geoteknik MUR 2021-07-09 Pdf, 8 MB.
Geoteknik PM 2021-07-09 Pdf, 989 kB.
Riskutredning 2012-03-14 Pdf, 399 kB.
Kvantifierad riskutredning 2013-01-30 Pdf, 6 MB.
Trafikutredning 2012-06-04 reviderad 2013-01-30 Pdf, 610 kB.
Rapport arkeologisk utredning 2012:8 Pdf, 426 kB.
Översiktlig naturinventering 2011-06-22 Pdf, 10 MB.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den