Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan för skolverksamhet inom del av Nol 2:145 och Nol 18:1

Flygfoto över planområde i södra Nol

Detaljplanen har ärendenummer PLAN.2018.9

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i södra Nol, intill ett bostadsområde samt ett natur- och rekreationsområde. Området utgörs idag av en befintlig förskola med lekplats och en bollplan. Det är cirka 550 meter till närmsta busshållplats och cirka 1,4 kilometer till pendeltågsstationen i Nol. Separat gång- och cykelväg finns på hela sträckan. Planområdets storlek är totalt cirka 1,8 hektar. Marken ägs av kommunen.

Syfte

Planens syfte är att möjliggöra för ett ökat antal förskolebarn och boende med särskild service för vuxna (LSS-boende).

Planprocessen

Planen bedrivs med standardförfarande enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900). Ett planförslaget har varit utställd för samråd mellan den 16 september - 7 oktober 2021.

Samråd

Samrådet är avslutat. Inkomna synpunkter sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Planförslaget kommer att ses över och vid behov revideras. Samrådsredogörelsen kommer att vara tillgänglig vid granskningen som är nästa skede i planprocessen.

Handlingar

Infobrev Pdf, 2 MB.
Protokoll 2021-09-02 SBN §141 Pdf, 371 kB.
Plankarta med bestämmelser Pdf, 10 MB.
Planbeskrivning Pdf, 4 MB.
Undersökning av betydande miljöpåverkan Pdf, 586 kB.

Utredningar

VA- och dagvattenutredning 2021-06-15 Pdf, 4 MB.
Trafikbullerutredning 2020-06-24 Pdf, 2 MB.
Geoteknisk undersökning PM 2020-06-05 Pdf, 4 MB.
Geoteknik MUR 2020-06-10 Pdf, 5 MB.
Trafik- och parkeringsutredning 2020-06-02 Pdf, 3 MB.
Miljöteknisk markundersökning 2020-05-12 Pdf, 3 MB.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den