Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan för bostäder och skola inom Backa 1:13 m.fl.

Översokt över Backa 1:13 med flera

Foto: Ale kommun

Vilande

Ärendet är tills vidare vilande vilket innebär att inget arbete pågår.

Områdesbeskrivning

Planområdet, som är ca 80 hektar stort, ligger söder om Nödinge i anslutning till golfbanan. Pendeltågsstationen ligger 1-2 kilometer norr om planområdet. Området innefattar Lahallsåsen och är delvis mycket kupperat. 

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse och skola samt att värna befintliga natur och kulturvärden liksom förutsättningarna för rekreation och friluftsliv.

Planprocessen

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900, SFS 2014:900).

​Samråd

Samrådet är avslutat. Inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse. Planförslaget kommer att ses över och revideras vid behov.

Samrådshandlingar

Infobrev
PDF
Protokoll SBN §12 2016-02-25
PDF
Plan- och genomförandebeskrivning
PDF
Behovsbedömning
PDF
Plankarta del 1
PDF
Plankarta del 2
PDF
Illustrationskarta
PDF
GrundkartaPDF

Utredningar

Geoteknisk utredning rev. 2015-10-08
PDF
Erosionsutredning 2014-04-30
PDF
Kulturhistorisk utredning
PDF
Trafikutredning 2015-02-13
PDF
Utredning för bullerdämpande åtgärder längs Backavägen 2003-11-12
PDF
Trafikbullerutredning 2015-09-23
PDF
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 2016-01-20
PDF
Grodinventering 2012-05-11
ÖPDF
versiktlig naturinventering 2008
PDF
Översiktlig naturinventering 2011
PDF
Arkeologisk rapport 2015:9
PDF
Arkeologisk rapport 2013:14
PDF
Arkeologisk rapport 2012:19A
APDF
rkeologisk rapport 2012:5
PDF
Arkeologisk rapport 2008:20
PDF
VA- och dagvattenutredning 2015-10-27PDF

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2018-09-07 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.