Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan för bostäder och skola inom Backa 1:13 m.fl.

Flygfoto över Backa området i södra Nödinge

Detaljplanen har ärendenummer PLAN.2015.15

Områdesbeskrivning

Planområdet, som är ca 60 hektar stort, ligger söder om Nödinge i anslutning till golfbanan. Pendeltågsstationen ligger 1-2 kilometer norr om planområdet. Området innefattar Lahallsåsen och är delvis mycket kuperad.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ca 500-600 nya bostäder i form av småhus i friliggande och sammanbyggda former, flerbostadshus och en förskola. Planens syfte är också att värna befintliga natur- och kulturvärden liksom förutsättningarna för rekreation och friluftsliv.

Planprocessen

Detaljplanen bedrivs med utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Ett planförslag var på samråd under våren 2016.

Granskning

Ett förslag till detaljplanen var utställt för granskning mellan den 9 februari - 9 mars 2022. Arbete med antagandehandlingar inklusive granskningsutlåtande pågår där inkomna yttranden sammanfattas och besvaras.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Granskningshandlingar

Infobrev Pdf, 711 kB.
Protokoll SBN §10, 2022-01-19 Pdf, 373 kB.
Planbeskrivning 2022-01-19 Pdf, 8 MB.
Plankarta del 1, 2022-01-19 Pdf, 1 MB.
Plankarta del 2, 2022-01-19 Pdf, 11 MB.
Illustrationskarta 2021-10-21 Pdf, 5 MB.
Samrådsredogörelse 2022-01-19 Pdf, 421 kB.
Behovsbedömning 2014-01-31 Pdf, 293 kB.

Utredningar

PM Geoteknisk utredning 2013-03-14 rev.F 2020-12-14 Pdf, 44 MB.
MUR Geoteknisk utredning 2020-08-27 Pdf, 9 MB.
Geoteknisk utredning - förtydligande gällande avschaktning 2020-12-11 Pdf, 3 MB.
Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning 2018-06-07 Pdf, 17 MB.
Miljöteknisk markundersökning av bullervall inom Backa 1:8 2021-01-07 Pdf, 5 MB.
Bullerutredning 2015-09-23 rev. 2021-09-13 Pdf, 3 MB.
Kulturhistorisk utredning - Denofaområdet Pdf, 6 MB.
Kompletterande Trafikutredning 2020-11-13 Pdf, 6 MB.
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 2021-10-27 Pdf, 4 MB.
VA- och dagvattenutredning 2015-10-27 rev. 2021-10-21 Pdf, 10 MB.
Lokaliseringsstudie - jordbruksmark 2021-09-01 Pdf, 15 MB.
Biotopkartering och åtgärdsförslag i ett delområde av Lodingebäcken 2017-03-21 Pdf, 2 MB.
Kompensationsåtgärder för biotopskyddsobjekt rapport 2021:409 Pdf, 2 MB.
Naturvärdesinventering 2021 Pdf, 14 MB.
Översiktlig naturinventering 2011 Pdf, 5 MB.
Översiktlig naturinventering 2008 Pdf, 487 kB.
Groddjursinventering Backa 2021-08-26 Pdf, 2 MB.
Inventering av fladdermöss i Nödinge 2021-09-23 Pdf, 4 MB.
Kräldjursinventering vid Lodingebäcken 2018-03-13 Pdf, 3 MB.
Häckfågelinventering vid Lodingebäcken 2018-01-25 Pdf, 4 MB.
Hasselsnoksmiljöer 2017-04-06 Pdf, 3 MB.
Inventering av större vattensalamander och åkergroda 2018-2019 2020-02-14 Pdf, 572 kB.
Grodinventering 2012-05-11 Pdf, 554 kB.
Arkeologisk förundersökning L1965:9007 2021-09-24 Pdf, 851 kB.
Arkeologisk förundersökning L1960:9546 2021-09-24 Pdf, 650 kB.
Kompletterande arkeologisk förundersökning 2013:14 2017-10-01 Pdf, 432 kB.
Arkeologisk rapport 2015:9 Pdf, 2 MB.
Arkeologisk rapport 2013:14 Pdf, 2 MB.
Arkeologisk rapport 2012:19 Pdf, 690 kB.
Arkeologisk rapport 2012:5 Pdf, 1 MB.
Arkeologisk rapport 2008:20 Pdf, 2 MB.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den