Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom Utby 2:76 med flera (centrala Älvängen)

Flygfoto över Älvängen centrum med utmarkerat planområde

Detaljplanen har ärendenummer PLAN.2018.11

Vilande

Planarbetet ligger vilande på samhällsbyggnadsnämndens begäran i avvaktan på en strukturstudie över ett större område.

Områdesbeskrivning

Planområdet omfattar cirka 3,4 hektar och ligger i anslutning till Älvängens resecentrum. Området är tidigare detaljplanelagt och består av både kommunal och privatägd mark.

Syfte

Planens syfte är att skapa förutsättningar för attraktiv småstadsbebyggelse centralt i Älvängen, men blandad bostadsbebyggelse och centrumverksamheter.

Planprocessen

Planarbetet bedrivs med utökat planförfarande enligt plan och bygglagen (PBL) 2010:900. Nu arbetar vi med framtagandet av samrådshandlingar.

Utredningar

Geotekniskt PM 2019-09-20 reviderad 2019-10-07 Pdf, 828 kB.
Bullerutredning 2021-10-29 Pdf, 1 MB.
VA- dagvattenutredning 2019-19-09 reviderad 2020-05-29 Pdf, 6 MB.
Miljöteknisk markundersökning 2020-05-26 Pdf, 4 MB.
Trafikförslag 2022-03-11 Pdf, 1 MB.
Riskutredning 2020-08-26 Pdf, 2 MB.

Följande underlag använts från angränsande/pågående planer

Kulturmiljöutredning 2018-09-12 Pdf, 6 MB.
Luftutredning 2016-11-25 Pdf, 2 MB.
Naturinventering 2017-01-25 Pdf, 19 MB.
Bedömning av sociotopvärden 2017-04-06 Pdf, 6 MB.
Stadslivsanalys 2016-12-21 Pdf, 10 MB.
Vibrationsutredning för Utby 3:25 2015-04-13 Pdf, 7 MB.

Relaterad information

  1. Pågående planer på samråd och granskning

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den