Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan för bostäder inom Utby 20:1 m.fl. (Gustavas plats)

Överklagad

Kommunfullmäktiges beslut om antagande 2020-09-07 har överklagats. Ärendet har skickats vidare till Mark- och miljödomstolen för prövning.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget centralt i Älvängen i anslutning till Göteborgsvägen, Hövägen och Starrkärrsvägen. Området är cirka 8 800 kvadratmeter stort.

Syfte

Syftet är att pröva lämpligheten av planområdet för bostads- och centrumändamål.

Planprocessen

Planarbetet bedrivs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900, SFS 2014:900). Ett planförslag var utställt på samråd mellan den 11 april - 16 maj 2014 samt mellan den 1 - 22 juni 2016. Ett omarbetat förslag var utställt för granskning mellan den 22 november - 13 december 2019. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 4 juni 2020 att godkänna planförslaget.

Antagande

Detaljplanen har antagits i Kommunfullmäktige §144, 2020-09-07.

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagavs genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Handlingar

Anslag om antagande 2020-09-09PDF
Protokoll KF §144 2020-09-07PDF

Planbeskrivning 2020-04-07PDF
Plankarta med bestämmelser 2020-04-07PDF
Illustrationskarta 2019-10-14PDF
Samrådsredogörelse 2019-10-14PDF
Granskningsutlåtande 2020-04-07PDF
Behovsbedömning 2013-06-18PDF

Utredningar

Dagvattenutredning, 2013-10-24 rev. 2016-06-01PDF
VA-utredning, 2020-03-31PDF
Vibrationsutredning, 2016-09-19PDF
Geoteknisk utredning, Älvängen busstation, 2010-12-17PDF
Geoteknisk PM, 2013-07-02 rev. 2020-03-26PDF
Bullerutredning Rapport 5219, 2019-06-13PDF

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2021-01-04