Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan för bostäder inom Nödinge-Stommen 7:1 med flera

Detaljplan Nödinge - Stommen 7:1

Detaljplanen har ärendenummer PLAN.2017.22

Områdesbeskrivning

Området är beläget vid Bräckans väg i Nödinge, i anslutning till bostäder i väster och norr samt öppet landskap i söder och öster om området. Området ligger i nära anslutning till Gamla Kilandavägen samt lokal kollektivtrafik och en kilometer från pendelstation Nödinge. Planområdet är cirka 1,1 hektar stort.

Syfte

Planens syfte är att skapa möjlighet för en förtätning och utveckling av bostäder i Nödinge med anpassning till den branta topografin och den omgivande naturmiljön och landskapsbilden. Syftet är även att öka trafiksäkerheten på Bräckans väg samt att säkerställa att kvarvarande naturområde är tillgängligt för allmänheten. Marken är privatägd.

Planprocessen

Planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL 2010:900. Ett förslag till detaljplanen var utställd på samråd mellan den 29 juni - 7 september 2021.  Ett omarbetat planförslag var utställd för granskning mellan den 11 maj - 8 juni 2022.

Granskning

Granskningen är avslutad. Arbete med antagandehandlingar inklusive granskningsutlåtande pågår där inkomna yttranden sammanfattas och besvaras.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Handlingar

Protokoll SBN 2022-04-27 §96 Pdf, 378 kB.
Informationsbrev Pdf, 853 kB.
Plankarta med bestämmelser Pdf, 922 kB.
Illustrationskarta Pdf, 1 MB.
Planbeskrivning Pdf, 7 MB.
Samrådsredogörelse inklusive rättelse tillägg 2022-05-16 Pdf, 653 kB.
Undersökning av betydande miljöpåverkan Pdf, 481 kB.

Utredningar

PM Geoteknik 2015-06-26 reviderad 2016-01-25 Pdf, 3 MB.
Markteknisk undersökningsrapport 2017-03-31 Pdf, 2 MB.
Geoteknisk och projekterings-PM 2017-03-31 reviderad 2017-05-12 Pdf, 1 MB.
Riskanalys - vibrationsalstrande arbeten 2021-04-26 Pdf, 10 MB.
Trafikbullerutredning 2018-02-21reviderad 2022-04-04 Pdf, 4 MB.
PM Trafikförslag 2021-05-11 Pdf, 2 MB.
VA- och dagvattenutredning 2021-05-12 reviderad 2022-04-07 Pdf, 4 MB.
Naturvärdesinventering Rapport 2016:14 Pdf, 9 MB.
PM - Yttrande om fåglar inom Nödinge -Stommen 7:1 2021-10-20 Pdf, 511 kB.
Nya fornlämningar inom Nödinge-Stommen 7:1-  Pdf, 9 MB.Arkeologisk rapport 2021:20 Pdf, 9 MB.
Arkeologisk förundersökning 2021-12-21 Pdf, 494 kB.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den