Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan för bostäder inom Nödinge 5:93

Flygfoto över centrala Nödinge

Planområdet ungefärligt inom röd skrafferad cirkel. Nödinge station är belägen knappt 700 m från planområdet och markerad med lila punkt.

Detaljplanen har ärendenummer PLAN.2020.14

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger i centrala Nödinge inom fastigheten Nödinge 5:93 som är knappt 2 hektar stor. Området angränsar det pågående planarbetet för Nödinge 5:134 (Joel i svängen). Fastigheten ligger i västsluttning och är delvis skogsbevuxen. På fastigheten finns en befintlig äldre villa och en komplementbyggnad.

​Syfte

Planens syfte är att möjliggöra nybyggnation av bostäder anpassade till platsens topografi. I och med planområdet centrala läge föreslås en högre skala, med anpassningar till omgivande bebyggelse.

Planprocessen

Planarbetet bedrivs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan och fördjupad översiktsplan för Nödinge.

Planskede

För tillfället pågår framtagande av underlag för att kunna ta fram samrådshandlingar.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den