Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan för bostäder inom Nödinge 5:134 med flera

Flygfoto över planområde i centrala Nödinge

Detaljplanen har ärendenummer PLAN.2018.3

Områdesbeskrivning

Planområdet är ca 1,4 hektar stort och ligger i anslutning till Gamla Kilandavägen och Fyrklövergatan, cirka 700 meter från pendeltågstationen i centrala Nödinge. Planområdet består av kuperad och delvis skogsbevuxen mark som till största del utgörs av en slänt i sydväst läge.

​Syfte

Planeringens syfte är att möjliggöra för byggnation av bostäder i området. Planförslaget syftar till att tillskapa en bebyggelse med smala lamellbyggnader i varierade höjder som följer landskapets topografi.

Planprocessen

Planarbetet bedrivs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900, SFS 2014:900). Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan och fördjupad översiktsplan för Nödinge. Ett planförslag var ute på samråd mellan den 10 mars - 3 april 2020.

Samråd

Inkomna synpunkter från samrådet sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Planförslaget kommer att ses över och vid behov revideras. Samrådsredogörelsen kommer att vara tillgänglig vid granskningen som är nästa skede i planprocessen.

Handlingar

Kungörelse Pdf, 122 kB.
Informationsbrev Pdf, 361 kB.
Protokoll SBN 2020-02-20 §36 Pdf, 2 MB.
Planbeskrivning Pdf, 4 MB.
Plankarta med bestämmelser och illustration Pdf, 2 MB.
Undersökning av betydande miljöpåverkan Pdf, 344 kB.

Utredningar

Geotekniskt PM, 2014-06-05 rev. 2019-10-30 Pdf, 564 kB.
Geotekniskt PM-ny tillfartsväg, 2020-03-06 Pdf, 440 kB.
Markteknisk undersökning MUR, 2014-06-05 Pdf, 1 MB.
Markteknisk undersökning MUR-ny tillfartsväg, 2019-01-22 Pdf, 833 kB.
Väg- och VA-utredning, 2019-11-18 Pdf, 2 MB.
Trafikutredning, planritning Pdf, 1 MB.
Trafikutredning, 2019-02-25 rev. 2020-03-05 Pdf, 564 kB.
Dagvattenutredning, 2019-02-25 rev. 2020-03-05 Pdf, 1 MB.
Bullerutredning, 2019-11-18 Pdf, 3 MB.
PM Natur, 2019-12-20 Pdf, 433 kB.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den