Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan för bostäder inom del av Utby 2:4

Flygfoto över planområde för Utby 2:4

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger i slutet av Vallmovägen i Älvängen i anslutning till befintligt skol- och idrottsområde samt bostadsbebyggelse. Området utgörs av en sluttande gräsyta som idag används för lek och rekreation. Området är cirka 1 hektar stort. Marken ägs av kommunen.

Syfte

Planens syfte är att skapa möjlighet för bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus. Syftet är också att säkerställa att bevara områdets pulkabacke, inom allmän plats.

Planprocessen

Planen framtogs med utökat förfarande enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900). Ett planförslag var på samråd mellan den 24 januari - 27 februari 2018. Planförslaget var utställt för granskning mellan den 11 mars - 1 april 2019. Samhällsbyggnadsnämnden godkände planförslaget den 29 maj 2019. Detaljplanen antogs i Kommunfullmäktige §136, 2019-09-09. Planen överklagades hela vägen till Mark- och miljööverdomstolen som avslog en prövning, därmed har detaljplande vunnit laga kraft.

Laga kraft

Arbetet med att färdigställa laga kraft handlingar pågår.

Handlingar

Protokoll KF 2019-09-09 §136PDF
Anslag om antagande 2019-09-17PDF
Plankarta med bestämmelser 2019-05-06PDF
Illustrationskarta 2019-03-07PDF
Planbeskrivning 2019-05-06PDF
Granskningsutlåtande 2019-05- 06PDF
Samrådsredogörelse 2019-05-06PDF
Grundkarta 2019-03-07PDF
Behovsbedömning 2017-09-20PDF

Utredningar

Geoteknisk utredning 2017-06-16PDF
Trafikutredning 2018-03-27PDF
VA- och dagvattenutredning 2019-01-23PDF
Sociotopvärlden i Ale kommun 2017-04-06PDF
Solstudie 2018-07-05PDF

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Sidan kontrollerades av:

den 2020-06-23 

 

KARTOR

Kommunkartan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här hittar du förskolor, äldreboenden,
detaljplaner och mycket mer.

Hemesterkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här hittar du utomhusaktiviteter,
sevärdheter och besöksmål i Ale.

Karta över var du hittar förskolor, lekplatser, äldreboenden med mera.