Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan för bostäder inom del av Rished 7:1

Ortofoto över planområdet

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger i sydöstra Alafors längs med Sjövallavägen (öster ut) och Rishedsvägen (norr ut) och är cirka 3,4 hektar stort.

Syfte

Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för nya bostäder i Alafors. Ny bebyggelse ska anpassas till platsens topografiska förutsättningar och omgivande bebyggelse. Målet med den tillkommande bebyggelsen är att stödja Alafors utveckling genom att ge underlag för befintlig service. Den ska även säkerställa gång- och cykelvägen längs Sjövallavägen.

Planprocessen

Planarbetet bedrivs med normalt planförfarande enligt plan och bygglagen (PBL) 1987:10.
Ett planförslag var på samråd under våren 2014. Efter samrådet utökades planområdet. Planen var utställd under våren 2015. Efter utställningen har förändringar gjorts i planförslaget, bland annat så har planområdet återigen minskats till att mer motsvara samrådsförslaget och planen ställs därför ut på en ny utställning.

Utställning 2

Ett förslag till detaljplanen var utställt på en andra utställning mellan den 12 juni - 10 augusti 2020. Arbete med antagandehandlingar inklusive utställningsutlåtande pågår. där inkomna yttranden sammanfattas och besvaras.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under utställningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Informationsmöte

På grund av rådande pandemi anordnades ett digitalt informationsmöte den 17 juni. Mötet spelades in och kan ses i efterhand nedan. Mikaela Ranweg planarkitekt och mötesledare gör följande rättelse:

"När vi diskuterade dagvatten på mötet så blev det lite fel. Det stämmer att förslaget är att vattnet samlas på tomterna vid de nya småhusen, men inte att det sker först efter att kulverten går full. Förslaget är att vatten fördröjs lokalt vid småhusen för att sedan ledas till kulverten och vidare till dagvattendamm och till slut till Sköldsån. Vid skyfall är tanken att den nya lokalgatan ska fungera som skyfallsled och leda vattnet ut ur området till befintliga diken längs vägarna".

Relaterad information

  1. Pågående planer på samråd och utställning

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2020-08-17