Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan för bostäder inom Båstorp 6:7 med flera

Flygfoto över Båstorp med utmarkerat planområde i form av en streckad linje

Detaljplanen har ärendenummer PLAN.2015.12

Områdesbeskrivning

Området är beläget på landsbygdsområde norr om Älvängen mellan Göta älv och väg E45. Planområdet är cirka 5 hektar stort. Marken är privatägd.  

Syfte

Planens syfte är att möjliggöra för byggnation av cirka 45 nya bostäder. Planen ska också ge förutsättningar för gemensamma sociala aktiviteter inom planområdet och säkerställa möjligheten att bygga ut teknisk service och infrastruktur till och inom planområdet.

Planprocessen

Planen bedrivs med utökat förfarande enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900). Ett planförslag var utställt för samråd under tiden 17 juni - 21 augusti 2020

Samråd

Samrådet är avslutat. Inkomna synpunkter sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Planförslaget kommer att ses över och vid behov revideras. Samrådsredogörelsen kommer att vara tillgänglig vid granskningen som är nästa skede i planprocessen.

Handlingar

Informationsbrev Pdf, 864 kB.
Protokoll SBN 2020-06-04 §92 Pdf, 643 kB.
Plankarta med bestämmelser 2020-06-04 Pdf, 7 MB.
Planbeskrivning 2020-06-04 Pdf, 6 MB.
Illustrationsplan 2020-05-11 Pdf, 1 MB.
Behovsbedömning 2020-06-02 Pdf, 735 kB.

Utredningar

Geoteknisk utredning PM 2016-05-06 Pdf, 2 MB.
Geoteknisk utredning MUR 2016-04-29 Pdf, 5 MB.
Arkeologisk utredning i Skepplanda 2016:11 Pdf, 1 MB.
Bullerutredning 2016-01-18 Pdf, 5 MB.
Bullerutredning 2020-05-07 Pdf, 1 MB.
Naturvärdesinventering 2016:15 Pdf, 7 MB.
Trafikutredning 2018-07-05 Pdf, 1 MB.
VA-utredning 2018-02-13 Pdf, 1 MB.
Förstudie Båstorp – Kattleberg, Ale kommun 2014-06-10 Pdf, 7 MB.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den