Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan för bostäder, handel och förskola inom Nol 18:44 och Nol 18:1

Flygfoto över södra Nol med markerat område för detaljplanen

Detaljplanen har ärendenummer PLAN.2019.5

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger vid Gallåsvägen i södra Nol och innefattar idag en förskola med intilliggande parkering, en mindre handelslokal, en återvinningsstation, gräsytor och ett naturområde. Planområdets storlek är totalt cirka 2,2 hektar. Det är 300 meter till närmsta busshållplats och cirka 1,5 kilometer till pendeltågsstationen i Nol. Separat gång- och cykelväg finns på hela sträckan.

Syfte

Planens syfte är att möjliggöra för fler bostäder i kollektivtrafiknära områden, för ökat antal förskolebarn och boende med särskild service för vuxna (LSS-boende) i framtiden samt generellt bidra till en ökad befolkning i kommunen.

Planprocessen

Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan, ÖP07. Planen bedrivs med standardförfarande enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900). Ett planförslag har varit på samråd mellan den 20 april - 11 maj 2021.

Samråd

Samrådet är avslutat och inkomna synpunkter sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Planförslaget kommer att ses över och vid behov revideras. Samrådsredogörelsen kommer att vara tillgänglig vid granskningen som är nästa skede i planprocessen.

Handlingar

Protokoll SBN 2021-03-31 §45 Pdf, 360 kB.
Informationsbrev Pdf, 3 MB.
Plankarta med bestämmelser 2021-03-31 Pdf, 14 MB.
Planbeskrivning 2021-03-31 Pdf, 7 MB.
Undersökning av betydande miljöpåverkan 2019-12-04 Pdf, 491 kB.

Utredningar

Trafikbullerutredning 2020-06-24 Pdf, 2 MB.
Trafik- och parkeringsutredning 2021-03-09 Pdf, 4 MB.
VA- och dagvattenutredning 2020-07-08 Pdf, 6 MB.
Geoteknisk undersökning PM 2020-01-31 Pdf, 843 kB.
Markteknisk undersökningsrapport MUR 2020-01-31 Pdf, 10 MB.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den