Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan för bostäder, handel och förskola inom Nol 18:44 och Nol 18:1

Flygfoto över södra Nol med markerat planområde

Detaljplanen har ärendenummer PLAN.2019.5

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger vid Gallåsvägen i södra Nol och innefattar idag en förskola med intilliggande parkering, en mindre handelslokal, en återvinningsstation, gräsytor och ett naturområde. Planområdets storlek är totalt cirka 2,2 hektar. Det är 300 meter till närmsta busshållplats och cirka 1,5 kilometer till pendeltågsstationen i Nol. Separat gång- och cykelväg finns på hela sträckan.

Syfte

Planens syfte är att möjliggöra för fler bostäder i kollektivtrafiknära områden och för ökat antal boende med särskild service för vuxna (LSS-boende) samt bidra till en ökad befolkning generellt i kommunen.

Planprocessen

Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan. Planen bedrivs med standardförfarande enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900). Ett planförslag har varit på samråd mellan den 20 april - 11 maj 2021.

Granskning

Ett förslag till detaljplanen var utställt för granskning mellan 30 juni - 30 augusti 2022. Arbete med antagandehandlingar inklusive granskningsutlåtande pågår där inkomna yttranden sammanfattas och besvaras.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Handlingar

Protokoll SBN 2022-06-15 §139 Pdf, 380 kB.
Informationsbrev Pdf, 4 MB.
Plankarta med bestämmelser 2022-06-15 Pdf, 5 MB.
Planbeskrivning 2022-06-15 Pdf, 7 MB.
Samrådsredogörelse 2022-06-15 Pdf, 856 kB.
Undersökning av betydande miljöpåverkan 2019-12-04 Pdf, 491 kB.

Utredningar

Solstudie och gestaltningsförslag 2022-04-21 Pdf, 3 MB.
Skyfallsanalys 2022-03-30 Pdf, 2 MB.
Trafikbullerutredning 2022-03-30 Pdf, 2 MB.
Vibrationsutredning 2021-12-02 Pdf, 1 MB.
Trafik- och parkeringsutredning 2021-03-09 Pdf, 4 MB.
VA- och dagvattenutredning 2020-07-08 Pdf, 6 MB.
Geoteknisk undersökning PM 2020-01-31 Pdf, 843 kB.
Markteknisk undersökningsrapport MUR 2020-01-31 Pdf, 10 MB.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den