Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan 470 - ändring inom Starrkärr 4:60 med flera

Detaljplanen har ärendenummer PLAN.2018.12

Överklagad

Samhällsbyggnadsnämndens beslut om antagande 2023-05-03 har överklagats. Ärendet har skickats till Mark- och miljödomstolen för prövning.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i centrala Älvängen mellan Svenstorpsvägen och Garverivägen. Området är cirka 0,9 hektar stort och utgörs av ett grönområde samt en mindre grusplan som idag används som parkering. Marken ägs av kommunen.

Syfte

Planändringen syftar till att ändra gällande detaljplan 470 så att den överensstämmer med de verkliga förhållandena på platsen, för att möjliggöra en ändamålsenlig fastighetsbildning, skapa en byggrätt som motsvarar marknadens efterfrågan gällande sporthall samt förbättra tillgängligheten för gående.

Planprocessen

Ett planförslag var utställt på samråd och granskning under 2020. Samhällsbyggnadsnämndens beslut om antagande 2021-01-21 överklagades. Mark- och miljödomstolen upphävde planen. Planarbetet har återupptagits och bedrivs med standardförfarande enligt PBL (2010:900). Ett förslag till ändring av detaljplanen var utställt för samråd mellan den 7 juni - 6 juli 2022. Planen var utställd för granskning mellan den 16 - 30 mars 2023. 

Antagande

Detaljplanen har antagits i Samhällsbyggnadsnämnden 2023-05-03 SBN §135.

Handlingar

Protokoll SBN 2023-05-03 §135 samt tillkännagivande Pdf, 1 MB.
Tillägg till planbeskrivning för detaljplan 470, 2023-04-17 Pdf, 2 MB.
Samrådsredogörelse, 2023-03-13 Pdf, 284 kB.
Granskningsutlåtande 2023-04-17 Pdf, 331 kB.
Planbeskrivning (Dpl 470), 2008-04-09 Pdf, 561 kB.
Plankarta, 2007-03-01 reviderad 2023-04-17 Pdf, 35 MB.
Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2022-06-13 Pdf, 743 kB.

Utredningar

Solstudie, 2023-02-14 Pdf, 1 MB.
Trafikbullerutredning, 2023-01-30 Pdf, 2 MB.
Trafikutredning 2020-05-11 Pdf, 965 kB.
Geoteknisk undersökning 2020-10-20 Pdf, 2 MB.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den