Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplaner och program

En detaljplan reglerar hur den fysiska miljön ska förändras eller bevaras inom ett begränsat område. Detaljplaner upprättas oftast inom tätbebyggda områden och ligger som underlag i bygglovsprövningar. Om du planerar en byggnation, ta reda på om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område och vad som gäller där.

En detaljplan reglerar markanvändningen för exempelvis bostads-, industri- eller naturområden. Planen kan också spegla ambitioner om en vacker och funktionell bebyggelse eller ta hänsyn till frågor av social natur.

Detaljplanen innebär rättigheter och skyldigheter för såväl enskilda som kommunen och är juridiskt bindande. Till detaljplanen finns en genomförandetid. Under genomförandetiden får planen generellt inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja.

Endast kommunen upprättar detaljplan

Kommunen har planmonopol, vilket innebär att det bara är kommunen som formellt kan initiera och anta en detaljplan. Planprocessen är noga reglerad i lagstiftningen, men de berörda har möjlighet till insyn, att påverka och rätt till att överklaga. Läs mer om detta under så kan du påverka.
En planprocess kan starta på olika sätt. Ofta är det markägaren eller exploatören som kontaktar kommunen när de behöver en ny detaljplan för att kunna bygga.
Detaljplaneläggning betalas av den sökande efter en av kommunfullmäktige förutbestämd taxa. Kostnaden för planläggning inklusive undersökningar regleras i ett planavtal mellan sökanden och kommunen.

Hur prioriteras planarbetet?

Många är intresserade att få mark planlagd i Ale. Samhällsbyggnadsnämnden prioriterar vilka planer förvaltningen fortsätter att arbeta med och vilka som ska startas upp i en produktionsplan. Prioriteringen görs för att nå kommunens mål i översiktsplanen, bostadsförsörjningsprogrammet och energi-och klimatstrategin.

En detaljplan består av:

  • Plankarta med bestämmelser - reglerar markanvändningen inom området och ger såväl rättigheter som begränsningar.
  • Planbeskrivning - redovisar planens syften, förutsättningar och förslag samt de åtgärder som behövs för att planen ska kunna genomföras.

Ibland kompletteras handlingarna med illustrationer, foton, bilder eller liknade som på olika sätt gör planens innehåll tydligare. Dessutom ska det finnas en fastighetsförteckning.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den