Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Samråd om anläggande av fiskväg vid Hältorpssjön

Ale kommun planerar att ansöka om tillstånd att anlägga en fiskväg vid Hältorpssjöns utflöde i Pers å för att bland annat återskapa möjlighet för lax och havsöring att utnyttja de fina lek- och uppväxtmiljöer som finns längre upp i ån.

Fotografi av Hältorpsdämmet.

Hältorpsdämmet. Foto: Ida Wendt/Ale kommun.

Vad händer nu?

Handlingarna har varit på samråd under perioden 10 november - 1 december år 2021 och en samrådsredogörelse är inskickad till länsstyrelsen som kommer att fatta beslut i ärendet i början av år 2022.

Samråd inför tillståndsansökan om vattenverksamhet

Att bygga en fiskväg förbi dammen är tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken och samråd ska äga rum i varje tillståndsprocess. Samråd sker mellan verksamhetsutövaren, myndigheter, sakägare och andra som berörs av den planerade verksamheten.

Syftet med samrådet är bland annat att ge berörda en möjlighet att påverka innehållet i ansökan och den planerade verksamhetens utformning, samt för att överväga om alternativ behöver utredas vidare.

Ett samrådsunderlag för att översiktligt beskriva den planerade åtgärden Pdf, 4 MB. och på ett övergripande sätt preliminärt redogöra för vilka miljökonsekvenser som bedöms uppstå av åtgärden har tagits fram av Norconsult, på uppdrag av Ale kommun. Ale kommuns initiala bedömning är att den planerade verksamheten inte innebär en betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken.

Bakgrund till projektet

År 1995 förvärvade Ale kommun i samarbete med Västkuststiftelsen och Göteborgs stad regleringsrättigheterna för Hältorpssjön och de uppströms liggande sjöarna. Syftet var att säkra naturvärdena som kan ta skada av regleringar i systemet. Dammen vid Hältorpssjön är det första definitiva vandringshinder idag sedan vandringshindret vid Brandsbo kvarn undanröjdes under slutet av 1980-talet. 

Kommunen har nu för avsikt att anlägga en fiskväg förbi Hältorpsdämmet ner till Pers å i Sköldsån vattensystem som utgör ett biflöde till Göta älv strax väster om Alafors samhälle. Åtgärderna planeras på fastigheterna Ale Alafors 1:1, Ale Målje 6:6 och Ale Rished 3:3.

Genom att bygga en fiskväg vid dämmet i Hältorpssjöns utlopp skulle man återskapa möjligheten för lax och havsöring att utnyttja de fina lek- och uppväxtmiljöer som finns längre upp i ån. Det skulle även återskapa förutsättningar för den rödlistade ålen att vandra upp till sjöarna i avrinningsområdet och även att återintroducera den rödlistade flodpärlmusslan i vattendraget.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den