Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Så arbetar vi med naturvård

Ale kommun jobbar aktivt med att värna, bevara och utveckla naturmiljön. Målet med naturvårdsarbetet är att ha en rik natur med stor biologisk mångfald. Det är för naturens egen skull - och för människors nytta, hälsa och välbefinnande.

Med lien i naturvårdens tjänst. Den botaniskt rika Björkärrsäng i Bohus hålls öppen genom ideella insatser från hembygdsföreningen.

Som ett underlag i naturvårdsarbetet har kommunen tagit fram ett naturvårdsprogram. Programmet beskriver naturen i kommunen samt de mål och åtgärder vi jobbar med för att bevara och stärka naturvärdena och den biologiska mångfalden.

Naturvårdsprogrammet är ett av flera underlag som styr kommunens miljöarbete. Det ska vara vägledande för att uppnå de miljömål som rör vår natur och uppfylla delar av kommunens miljöpolicy.

Levande skogar

Det råder stor brist på död ved och döda träd i våra skogar. Tusentals olika organismer är beroende av död ved där de kan söka föda och skydd.

Den döda veden bryts ned av svampar och mikroorganismer som är mat för skalbaggar och andra insekter. Som i sin tur är mat för rovlevande insekter, fåglar och fladdermöss. En stor del av dessa arter är uppsatta på den så kallade rödlistan då deras fortlevnad på ett eller annat sätt är hotad.

På den döda veden växer mossor och lavar, och så småningom även kärlväxter. Död ved är således en förutsättning för att våra skogar ska ha ett myllrande liv.

På olika platser i Ale kommun lämnas död ved kvar på marken. Det kan vara i form av liggande stockar, höga stubbar eller rishögar. Vi kallar det för biodepåer. Tidigare användes begreppet faunadepå.

Att skapa biodepåer är ett enkelt sätt att gynna biologisk mångfald och ett led i arbetet med att nå miljömålen ”Levande skogar” och ”Ett rikt växt- och djurliv”.

Platser med biodepåer markeras med en särskild skylt. Som symbol för det myllrande liv vi vill gynna i Ale har vi valt den vackra ädelguldbaggen - Gnorimus nobilis.

Den knappt två centermeter stora skalbaggen lever i murknande stubbar och stammar av lövträd. Ädelguldbaggen finns upptagen på rödlistan i en lägre hotkategori. Den är relativt vanlig runt Göta älv och även upp i Bohuslän och i Göteborg.

Nedhugget träd som utgör död ved

Sveriges miljömål

Programmet har sin utgångspunkt i de nationella miljömål som rör natur och beskriver vilka åtgärder kommunen bör vidta för att bidra till att målen uppfylls.

Dessutom pekar programmet ut cirka 300 områden, på karta och i text, med naturvärden som är särskilt värda att uppmärksamma. Det är bland annat blomsterrika hagmarker, lövskogar med gamla träd, ostörda vildmarksområden och naturliga bäckar. I dessa områden har många hotade växter och djur kunnat överleva under årtusenden i ett för övrigt kraftigt förändrat landskap.

Naturvårdsprogrammet antogs av kommunfullmäktige i september 2007.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2020-03-06 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.