Ale kommuns logga
| Translate
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.
Lyssna på sidan Lyssna

Sanering utmed Göta älv

I den första delen av saneringen längs Göta älvs stränder har tre områden sanerats; Surte Glasbruksområdet, Surte 2:38 samt Bohus varvsområdet. I den andra delen av saneringen ingår Älvängens industriområde som också är i akut behov av åtgärder. Länsstyrelsen arbetar i dagsläget med att få fram i första hand statliga medel till förberedande arbeten för efterbehandling.

Karta över saneringsområdena

Första delen av saneringen längs Göta älvs stränder klar

I den första delen av saneringen längs Göta älvs stränder har totalt 200 000 ton förorenade massor schaktats bort innehållandes bly, koppar, zink, arsenik, kvicksilver, träavfall, järnskrot och stora mängder oljerester till en kostnad av 260 miljoner kronor. Merparten finansierades av Naturvårdsverket, medan Ale kommun bidrog med 10 miljoner kronor. De flesta föroreningarna kom från den gamla varvsindustrin i Göteborg, som fram till 1960-talet gjorde sig av med sitt avfall genom att köra upp det på pråmar längs Göta älv och lasta av det vid strandkanten.

Älvängens industriområde återstår

Älvängens industriområde i Ale kommun är också i akut behov av åtgärder. Området är kraftigt förorenat från tidigare verksamheter med repslageri, tjärkokerier och tillverkning av korkisolering. Dessutom är området ett av de värsta skredriskområdena längs Göta älv. Ett skred i de förorenade massorna kan slå ut dricksvattenförsörjningen för hela Göteborgsområdet. Länsstyrelsen har till Naturvårdsverket lämnat in den huvudstudie, daterad 2013-02-28, som gjorts på området. Huvudstudien innehåller beskrivning av föroreningssituationen, riskbedömning och åtgärdsutredning. De åtgärder som föreslogs var kostnadsberäknade till mellan 110 och 180 mkr beroende på vilket åtgärdsalternativ som skulle väljas. Naturvårdsverket angav i sitt yttrande över huvudstudien, daterat 2014-12-18, att bara ca 30% av den totala åtgärdskostnaden kunde tas från Naturvårdsverkets medel för förorenad mark. Ale kommun har i en skrivelse bemött detta ställningstagande och bland annat påtalat vikten av att skydda en råvattentäkt för 700 000 människor. Länsstyrelsen arbetade vidare med att i första hand få fram statliga medel till förberedande arbeten för efterbehandling. Naturvårdsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap var beredda att tillskjuta drygt 6,3 Mkr av de 8,6 Mkr som totalt bedömdes krävas för att genomföra de förberedande arbetena. I december 2015 fattades ett regeringsbeslut att tillskjuta de 2,3 Mkr som saknades. Ale kommun åtog sig då att vara huvudman för de förberedande arbetena, handlade upp ett konsultföretag för genomförandet vilket pågått sedan augusti 2016. Förberedande arbeten innefattar bland annat ytterligare provtagning, miljötillstånd och projektering. Så här långt har miljötekniska och geotekniska undersökningar genomförts och arbetet med en reviderad huvudstudie är i sitt slutskede. Arbetet med miljötillstånd har också inletts. För att kunna arbeta vidare med detta och påbörja detaljprojekering krävs att finansieringen från möjliga bidragsgivare är klargjord och därmed det slutliga åtgärdsalternativet är fastställt. Målsättningen är att detta ska klargöras under sista kvartalet 2017.

 

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2018-01-08 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.