Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Kartprodukter

Geodataenheten tar fram olika kartprodukter som exempelvis nybyggnadskartor, vilka används som underlag vid ansökan om bygglov. Det finns även möjlighet att beställa andra kartprodukter som flygfoton eller utsnitt ur primärkartan.

Kartor för nybyggnation

Vid ansökan om bygglov behöver du lämna in en situationsplan där du på ett kartunderlag redovisar vad som avses byggas samt var på tomten byggnaden ska placeras. Kartunderlaget tas fram av kommunens mätingenjörer. Din situationsplan används sedan som ett underlag i bygglovshanteringen.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta

När det ska byggas en komplementbyggnad eller tillbyggnad kompletteras kartan med mätobjekt som ligger i omedelbar närhet till berörd tomt som till exempel befintliga byggnader, luftburna ledningar, underjordiska VA-ledningar, markanordningslinjer (staket, murar, häck m.m.). skyddsvärda träd, belysnings- och ledningsstolpar m.m. Detaljer som finns på fastigheten och som inte finns med i kartdatabasen kompletteras med inmätning och läggs in i kartan.Vi försöker att utreda fastighetsbilden.

Ska det byggas en ny huvudbyggnad innebär det en utredning av fastighetsbilden och kartan kompletteras med inmätta markhöjder.

VA-enheten kompletterar nybyggnadskartan med servisledningar och förbindelsepunkt för kommunalt VA om fastigheten ligger inom verksamhetsområde för kommunalt VA och servisledningar är anlagda till fastigheten. Obs! För att ansluta till kommunalt VA måste fastighetsägaren göra en VA-anmälan till kommunens VA-enhet i god tid innan önskad inkoppling.

Om fastigheten berörs av en detaljplan kompletteras nybyggnadskartan med detaljplansbestämmelser som anger var och hur stort man får bygga med mera.

Enkel nybyggnadskarta

Enkel nybyggnadskarta används vid förhandsbesked samt enklare åtgärder som plank, skylt med mera. Enkel nybyggnadskarta till situationsplan innehåller den information som finns för aktuell fastighet i kommunens kartdatabas. Det görs inga fältbesök. Kartan kompletteras med eventuella detaljplansbestämmelser.

Enkel kartutskrift

Enkel kartutskrift används vid ansökan som inte innebär någon utökning av byggnadsarea eller öppenarea, till exempel vid fasadändring, förhöjning av tak eller ändrad användning. Den kan skrivas ut från kommunens webbkartalänk till annan webbplats som visar var åtgärden ska ske. Den kan skrivas ut av vem som helst.

Checklista situationsplan

Följande ska ritas på kartan, som situationsplan, innan den skickas in tillsammans med din bygglovsansökan.

  • Byggnadens placering samt mått på byggnad
  • Vinkelrätt mått från två tomtgränser
  • Föreslagen sockelhöjd, alternativt färdig golvhöjd
  • VA-ledningar från anslutningspunkt till husliv (vid nybyggnation)

Beställningsblankett

Beställningsblankett finns under E-tjänster & blanketter.

Berörs min fastighet av en detaljplan?

Information om gällande detaljplaner.länk till annan webbplats

Övriga kartprodukter

Primärkartan är kommunens mest detaljerade karta. Den uppdateras fortlöpande och innehåller bland annat information om höjdkurvor, byggnader, vägkanter och belysningsstolpar.

Primärkarta

Beställning av utdrag ur primärkartan

Utdrag ut primärkartan kan beställas som papper, pdf, dwg eller Esri Shapefil. Kostnad varierar baserat på areal på beställt område och beställt innehåll. En länk till beställningsblanketten finns här på sidan under Relaterad information.

Grundkarta

Grundkartan är ett juridiskt dokument som används i detaljplanarbetet och används som bakgrundskarta till detaljplan. Grundkartan tas fram i detaljplaneprocessen och det är primärkartan som ligger till grund i framtagandet.

Ortofoto

Flygfotografering av kommunen utförs med ett antal års mellanrum. Det senaste är från 2018 och urklipp ur ortofotot kan beställas mot en kostnad.

E-tjänster & blanketter

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2019-10-23 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.