Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Surte glasbruks strandlinje - klart 2009

Surte glasbruks strandlinje i norr efter avlastningsschakten. Foto Björn Stomberg

Fotot visar norra strandlinjen vid Surte glasbruk efter genomförd åtgärd. Foto: Björn Stomberg

Saneringsarbetet längs Surte glasbruks strandlinje pågick mellan februari och maj 2009. Strandlinjen har säkrats mot skred och därmed skyddas vattentäkten Göta älv från att bli förorenad av ett eventuellt skred inom området. Slutbesiktning genomfördes i maj 2009.

Föroreningar

Området innehåller fyllnadsmassor från glasbrukstiden, åren 1862 - 1978 med bland annat glas, tegel och slagg. Jordmassorna innehåller drygt 5 ton arsenik, 13 ton bly och 35 ton zink. Före saneringsåtgärden var skredrisken stor inom området.

Saneringsmetod

Strandlinjen säkrades mot framtida skred, så att inga föroreningar kan skreda ut och förorena vattentäkten Göta älv. En tryckbank (motfyllning) har anlagts och på vissa ställen har marken schaktas av för att på så vis lätta på marktrycket mot strandkanten.

Det mesta av den förorenade jorden har inte grävts bort utan får ligga kvar. Eftersom föroreningarna är hårt bundna i partikelform har Naturvårdsverket bedömt att de kvarlämnade föroreningarna efter saneringsarbetet inte riskerar att läcka ut i älven. Som ytterligare skydd har man på vissa ställen längs strandkanten lagt ut en fiberduk - ett geotextilfilter - som ska förhindra att partiklar sköljs ut i älven.

Efterkontroll och slutrapport

En slutrapport lämnades in till Länsstyrelsen hösten 2009. För att säkerställa att de jordmassor som lämnats kvar inte läcker föroreningar till älven gjordes efterkontroller under två år. I april 2011 sattes grundvattenrör ner i marken och två gånger per år, vår och höst, togs prover på grundvattnet. Resultatet skickades till Länsstyrelsen som efter två års provtagning skulle besluta om provtagningen ska upphöra eller fortsätta. Eftersom inget läckage kunde påvisas beslutade länsstyrelsen våren 2013 att provtagningen kunde avslutas.

Finansiering

Naturvårdsverket 10,3 miljoner kronor, Räddningsverket 10,1 miljoner kronor, markägarna (Ale kommun och Surte Lagerservice AB) 3,2 miljoner kronor.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den