Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Surte 2:38 - klart 2013

Bild över saneringsområdet Surte2:38. Foto Xray film & tv AB

Fotot visar Surte 2:38 efter slutförd sanering. Foto: Stefan Wahlström, Mediaproduktion

Saneringen vid Surte 2:38 pågick åren 2011 till 2013. Förorenad jord har tagits bort och marknaden har återfyllts med ny lera och krossmaterial.

Slutbesiktning genomfördes våren 2013.

Föroreningar

De förorenade jordmassorna inom Surte 2:38 beräknades bland annat innehålla bland annat 250 ton bly, 200 ton koppar, 300 ton zink, 2 ton kvicksilver, 4 ton arsenik och stora mängder oljerester. Föroreningarna kom från storvarven i Göteborg (Götaverken, Lindholmen, och Eriksberg), som deponerade avfall här fram till 1960-talet.Totalt har 86 000 ton förorenad jord på en 20 000 kvadratmeter stor yta tagits bort.

Saneringsmetod

Miljödomstolen ställde hårda krav på att själva saneringsarbetet inte skulle medföra att föroreningar kom ut i älven, något som blev styrande vid valet av arbetsmetod. Eftersom skredrisken var stor i delar av området säkrades strandlinjen genom att en tryckbank (motfyllning) lades ut på älvbotten vid strandkanten.

Nästa steg var att torrlägga saneringsområdet så att de jordmassor som schaktades bort skulle vara så torra som möjligt. Älven skärmades av med hjälp av stålspont några meter ut i vattnet. På landsidan satte man upp tätskärmar för att hindra grundvatten från att rinna in i saneringsområdet. Mellan sponten och tätskärmarna pumpades sedan älvvattnet bort, och grundvattennivån sänktes. Den här metoden gjorde att marksaneringen kunde genomföras utan att föroreningarna kom i kontakt med älvvattnet.

Den förorenade jord som grävts bort har transporterats av Ragnsells till en deponi i Heljestorp mellan Trollhättan och Vänersborg. Där har jorden tagits om hand och behandlats enligt gällande regler.

Efterkontroll och slutrapport

För att kontrollera att det inte sker något läckage av föroreningar till vattnet efter saneringen, sattes provtagningsutrustning ut i älven, norr och söder om saneringsområdet under sommaren 2013. De byttes ut och lästes av varje månad under en tremånadersperiod. Analysen av efterkontrollens provtagningar visar att inga mätbara föroreningshalter läcker ut från det sanerade området, och tillsynsmyndigheten godkände hösten 2013 miljökontrollens slutrapport inklusive efterkontroll.

Kommunens slutrapport över hela saneringsprojektet blev klar i mars 2014 och godkändes av Länsstyrelsen i maj 2014.

Finansiering

Saneringen kostade 108 miljoner kronor. Naturvårdsverket bidrog med cirka 105 miljoner kronor och Ale kommun bidrog med cirka 3 miljoner kronor.

Relaterad information


Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den