Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Bohus varvsområdet - klart 2011

Bild över saneringsområdet vid Bohus varv. Foto Xray film & tv AB

Fotot visar Bohus varv efter sanering. Foto: Xray film& tv

Saneringen vid Bohus varv pågick åren 2009 till 2011. Förorenad jord har tagits bort och marken har återfyllts med ny lera och krossmaterial. Slutbesiktning gjordes i mars 2011.

Föroreningar

De förorenade jordmassorna inom Bohus varvsområdet beräknades innehålla bland annat 600 ton bly, 300 ton koppar, 350 ton zink, 4,5 ton kvicksilver, 9 ton arsenik och stora mängder oljerester. Föroreningarna kom från storvarven i Göteborg (Götaverken, Lindholmen, och Eriksberg), som deponerade avfall här fram till 1960-talet.Totalt har 100 000 ton förorenad jord på en 25 000 kvadratmeter stor yta tagits bort.

Saneringsmetod

Miljödomstolen ställde hårda krav på att själva saneringsarbetet inte skulle medföra att föroreningar kom ut i älven, något som blev styrande vid valet av arbetsmetod. Eftersom skredrisken var stor i delar av området säkrades strandlinjen genom att en tryckbank (motfyllning) lades ut på älvbotten vid strandkanten.

Nästa steg var att torrlägga saneringsområdet så att de jordmassor som schaktades bort skulle vara så torra som möjligt. Älven skärmades av med hjälp av en stålspont några meter ut i vattnet. På landsidan satte man upp tätskärmar för att hindra grundvatten från att rinna in i saneringsområdet. Mellan sponten och tätskärmarna pumpades sedan älvvattnet bort, och grundvattennivån sänktes. Den här metoden gjorde att marksaneringen kunde genomföras utan att föroreningarna kom i kontakt med älvvattnet.

Den förorenade jorden som grävdes bort, transporterades av det norska företaget Noah till ett nedlagt kalkbrott på Langøya i Oslofjorden, en deponi som godkänts av den norska motsvarigheten till Naturvårdsverket.

Det länsvatten som pumpades bort skulle föras tillbaka till Göta älv, men först efter en omfattande reningsprocess. Reningen av vattnet skedde i flera steg, först i bassänger där partiklar och slam sedimenterade, därefter i flera olika filteranläggningar. Denna reningsmetod användes även i det tredje saneringsområdet Surte 2:38.

Efterkontroll och slutrapport

För att kontrollera att det inte sker något läckage av föroreningar till vattnet efter saneringen, sattes provtagningsutrustning ut i älven, norr och söder om saneringsområdet under sommaren 2011. De byttes ut och lästes av varje månad under en tremånadersperiod. Analysen av efterkontrollens provtagningar visar att inga mätbara föroreningshalter läcker ut från det sanerade området, och tillsynsmyndigheten godkände hösten 2011 miljökontrollens slutrapport inklusive efterkontroll.

Kommunens slutrapport över hela saneringsprojektet blev klar i december 2012 godkändes av Länsstyrelsen i mars 2013.

Finansiering

Saneringen kostade 130 miljoner kronor. Naturvårdsverket bidrog med
cirka 124 miljoner kronor och Ale kommun bidrog med knappt 6 miljoner
kronor.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den