Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Sanering utmed Göta älv

I den första delen av saneringen längs Göta älvs stränder har tre områden sanerats: Surte Glasbruksområde, Surte 2:38 samt Bohus varvsområde. I den andra delen av saneringen ingår Älvängens industriområde, som också är i akut behov av åtgärder. I dagsläget pågår åtgärdsförberedande arbete inför kommande sanering.

Karta över saneringsområdena

Första delen av saneringen längs Göta älvs stränder klar

I den första delen av saneringen längs Göta älvs stränder har totalt 200 000 ton förorenade massor schaktats bort innehållandes bly, koppar, zink, arsenik, kvicksilver, träavfall, järnskrot och stora mängder oljerester till en kostnad av 260 miljoner kronor. Merparten finansierades av Naturvårdsverket, medan Ale kommun bidrog med 10 miljoner kronor. De flesta föroreningarna kom från den gamla varvsindustrin i Göteborg, som fram till 1960-talet gjorde sig av med sitt avfall genom att köra upp det på pråmar längs Göta älv och lasta av det vid strandkanten.

Älvängens industriområde återstår

Älvängens industriområde i Ale kommun är också i akut behov av åtgärder. Området är kraftigt förorenat från tidigare verksamheter med repslageri, tjärkokerier och tillverkning av korkisolering. Dessutom är området ett av de värsta skredriskområdena längs Göta älv. Ett skred i de förorenade massorna kan slå ut dricksvattenförsörjningen för hela Göteborgsområdet.

Ale kommun åtog sig i februari 2016 att vara huvudman för de åtgärdsförberedande arbetena inför saneringen av området och arbetena har pågått sedan augusti 2016 efter att ett konsultföretag handlats upp.

Miljötillstånd för de planerade arbetena i Göta älv och saneringen på land meddelades den 27 augusti år 2021.

För att möjliggöra sanering av området måste en skredsäkring utföras. Det arbetet påbörjades i december år 2021 och planeras att färdigställas under år 2022.

Ale kommun arbetar också med att göra en ansökan hos Naturvårdsverket om medel för att kunna genomföra saneringen. Under förutsättning att bidrag erhålls kommer saneringsarbetet att kunna påbörjas tidigast i slutet av år 2022.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den