Ale kommuns logga
| Translate
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.
Lyssna på sidan Lyssna

SSPF

Socialtjänst, skola, polis och fritid - SSPF - arbetar gemensamt med förebyggande arbete. Det kan vara åtgärder mot skolk, vandalisering, ungdomskriminalitet, att utveckla och sprida nya arbetsmetoder, föräldrautbildning samt drogförebyggande åtgärder.

Många vinster med samarbete

Erfarenheter från bland annat Malmö, Köpenhamn och vissa stadsdelar i Göteborg har visat att det finns många vinster med SSPF-modellen. Flera faktorer ger goda förutsättningar för ett långsiktigt uthålligt brottsförebyggande arbete på lokalplanet.

Samarbete skapar framgång

Det framgångsrika i modellen är att socialtjänst, skola och polis och fritid skapar en gemensam problembild och är överens om vilka delar som samarbetet ska ske kring.

Problembilden formas utifrån en inventering av problem och riskgrupper, liksom skyddsfaktorer och positiva krafter som verkar i alla de olika delarna av Ale. Alla aktörer tillför sin kunskap för att ge en så heltäckande bild som möjligt. Det är viktigt att våga tänka utifrån uppdrag och ansvar och inte utifrån befintliga strukturer och resurser, som kan leda till att arbetet bromsas upp.

Det är av stor vikt att arbetet är väl förankrat på alla plan. Detta faktum återkommer ständigt när vi ser områden som nått framgångar i samverkansarbetet. Målet är att samtliga aktörer på olika nivåer och på olika sätt ska arbeta förebyggande och ha i sitt uppdrag att samverka med andra.

Syfte och mål

Syfte

Syftet med projektet är att skapa ett uthålligt samverkansarbete och en samsyn som genererar att barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa ska få hjälp i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling - på individ eller gruppnivå bland annat genom att:

 • berörda samverkanparter arbetar utifrån ett delägarskap med gemensamt ansvar för att skapa skydd utifrån en helhetssyn.
 • motverka ett utanförskap och psykisk ohälsa hos kommunens unga invånare.
 • pröva och utvärdera olika arbetssätt som mer effektivt skapar möjligheter till ett uthålligt samverkansarbete.

Mål

 • skapa ett uthålligt skyddsnät för barn/unga som befinner sig i riskzon.
 • minska skolk, skadegörelse och annat riskfyllt beteende.
 • utarbeta samverkansstrukturer med fokus på individens behov.

Ohälsa hos barn och unga ökar

Under de senaste fem åren har det funnits en tydlig tendens att ohälsa hos barn och unga i Ale ökar. Det är kommunens ansvar och mål att aktivt planera för att barn/unga ska utvecklas gynnsamt.

Kommunledningen har beslutat att genomföra ett kommunövergripande samverkansarbete mellan förvaltningarna Barn och Ungdom, Vård och Omsorg, Utbildning och Kultur i samarbete med ungdomspolisen i Angered.

Målet är att tillsammans arbeta för att barn och unga inte "tappas" mellan de olika förvaltningarna.

Fokus

Samarbetet har fokus på skolk, upptäcka användandet och tillgången till alkohol och droger samt att på ett tidigt stadium uppmärksamma kriminellt beteende. Arbetet är inriktat både mot förebyggande och främjande arbete och på individnivå med gemensamma handlingsplaner.

Grundläggande förutsättningar för samverkan

Kontaktytor och kommunikation (informationsflöde)
i hela linjen och återkommande gemensam kompetensutveckling.

Styrning

 • Tydliga och gemensamma mål
 • Upplevt behov av samverkan hos de inblandade
 • Handlingsplaner
 • Ledningssamverkan
 • Uppföljning, utvärdering och revidering

Verktyg för struktur

Tydliga begrepp, till exempel Samverkan "När man tillför sina specifika resurser, kompetenser eller kunskap till en uppgift som man har gemensamt att utföra"

Struktur

 • Avtal
 • Riktlinjer
 • Handlingsplaner
 • Samordnarfunktioner
 • Samverkanskompetens
 • Genomtänkt mötesstruktur

Samsyn

 • Tydliga yrkesroller och om ömsesidiga förväntningar
 • Tydlighet kring vilka problem man vill angripa
 • Tillit
 • Gemensamma begrepp
 • Gemensam förståelse av problemet

Rollfördelning, arbetsform och frekvens

Lokala gruppens roll

 • Probleminventering/kartläggning på grupp- och individnivå
 • Ta fram förslag till mål och strategi för området
 • Samverka kring enskilda individers problem och behov, samt upprätta individuella handlingsplaner
 • Arbeta förebyggande lokalt och vid behov samverka med kommunens övriga lokala grupper rörande gemensamma problem
 • Berörda representanter träffas var fjortonde dag
 • Grupperna sammankallas av utsedd rektor i varje område

Strategiska gruppen

 • Övergripande strategiska diskussioner
 • Ge uppdrag till lokala SSPF-grupper och eventuellt omprioritering av resurser
 • Uppföljning av de lokala grupperna beträffande mål och budget
 • Utvärdering av de lokala SSPF-arbetet med hjälp av rapporter från de lokala grupperna
 • Arbeta med rådgivning, metodutveckling och fortbildning
 • Rapportera halvårsvis till förvaltningscheferna
 • Träffas en gång per månad under verksamhetsperioden
 • Gruppens sammankallande är kommunens koordinator

Styrgrupp

 • Överordnat ansvar för organisationen
 • Prioritering av verksamheten med ledning av inkomna planer samt övergripande SSPF behov
 • Träffas tillsammans med koordinator en gång per månad under verksamhetsperioden.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2018-01-10 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.