Ale kommuns logga
| Translate
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Besökarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Meny

Lyssna på sidan Lyssna

Här kan du läsa svar på de frågor som uppkommit under och inför ortsutvecklingsmöte.

Klicka på datum nedan och se de frågor som behandlades inför, under och efter ortsutvecklingsmötet.

Varför skall den lokala vägföreningen sköta underhållet av vägbron över motorvägen?

Frågan väcktes utifrån att kommunen nu beslutat att överta driften av lokala samfälligheter.

Kan inte då kommunen ta över skötseln av denna bro?

Svar:

Mycket riktigt stämmer det att drift och underhåll av beläggningen på överfarten är vägföreningens ansvar. Överfarten ligger inte idag inom detaljplanelagt område och är därför inte föremål för övertagande enligt den handlingsplan som kommunfullmäktige har beslutat. Exakta avgränsningen för vilka vägar som är föremål för övertagande beslutas i detaljplaneprocessen för varje område. När övertagande i Alvhem är aktuellt kommer en detaljplan skapas för att överföra ansvar för vägar och grönytor från Alvhems vägförening till Ale Kommun. Under samrådet för detaljplanen kommer ni ha möjlighet att framföra önskemålet om att vägbron ska planläggas och ingå i kommunens väghållaransvar.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad, 2015-11-09


Önskemål om att klippa gräsmattan vi förskolan som en fotbollsplan i samband med den årliga röjningen vid stationsområdet samt att lägga en dränering på densamma. Idag ansamlas mycket vatten på den vilket gör det svårt att spela fotboll.

Parkchefen i Ale kommun svarar att kommunen kommer att undersöka om det är möjligt att dränera gräsmattan för att möjliggöra en mer frekvent klippning av den.

Önskemål om belysning mellan Stationsvägen och Kungsvägen.

Kommunen kommer att se över behovet av ytterligare belysningspunkter mellan Stationsvägen och Kungsvägen i samband med planering av den gamla stationsmarken.

Undermåligt skyltat. Det saknas vägskyltar till mindre orter. En av dessa är Marieberg vilket har fått till följd att räddningstjänsten inte hittat dit vid behov. 

Svar: Ale kommuns infrastrukturenhet kommer att kontakta Trafikverket i denna fråga.


Det har ryktats om att det har varit en del problem med det nya vattenavloppet i Alvhem. Är det så och i så fall, vad planerar kommunen att göra åt saken?

Svar: Jag har svårt att svara på rykten. Vi på VA har inte fått till oss några som helst driftsstörningar från Alvhem och behöver en lite mer konkret fråga att svara på.

Rampen över stora bron är för smal för att både cykel och vägtrafik ska få plats på bron. Vad kan göras åt saken?

Trafikverket svarar att bron är dimensionerad för den förhållandevis ringa trafikmängd som trafikerar bron. Ursprungligen var det inte tänkt att bron skulle ha en gång- och cykelbana. Efter samråd med berörda parter så målades dock senare en linje för att skilja fordonstrafiken från gång- och cykelbanetrafik.

Två bilar kommer att få svårt att mötas när snön kommer att behöva plogas bort från vägrenen på bron. Var kommer den bortplogade snön placeras?

Trafikverket svarar att frågan angående plogning besvaras lämpligast av de som är ansvariga för vinterväghållningen. Trafikverket anser att bron uppfyller den standard som trafikmängden kräver och kommer inte att utföra någon ytterligare åtgärd.När blir det en belysning vid återvinningsstationen?

Ale kommun arbetar med frågan. 

Finns det planer på en cykelväg mellan Alvhem och Skepplanda, exempelvis längs med golvbanan genom skogen?

I dagsläget finns inga planer på att bygga en kommunal gång- och cykelväg mellan Alvhem och Skepplanda. Däremot pågår nu utbyggnad av en ridled mellan Alvhems Golfbana och Grönnäs. Ridleden kommer vara utmärkt att promenera på men vistelse på ridled sker då på de ridandes villkor. 

Klagomål framkommer om VA-arbetets planering. Varför tar det så lång tid att bli klar med grävarbetena?

Denna fråga besvarades under mötet av VA -chef Lars Holm.

Finns det riktlinjer/målsättning för hur högt tryck man ska ha i sina vattenledningar?

Denna fråga besvarades under mötet av VA -chef Lars Holm.

Kommer det att bli bättre tryck/kapacitet i vattenledningarna?

Denna fråga besvarades under mötet av VA -chef Lars Holm.

Vad händer med vår grusplan i Alvhem?

Ansvarig sektor utbildning, kultur, och fritid. Obesvarad 2013-10-03

Lokalvägen i Alvhem. Var ska vi lägga snön? Kantstenen kommer att vara i vägen?

Frågan skickas tillbaka. Vilken lokalväg avses?

Cykelbanan tar slut vid Alvhems återvinningsstation och man kommer direkt ut på vägen. Hur ska man lösa detta?

Trafikverket som byggt gång- och cykelvägen har gjort bedömningen att på denna sträcka är Adolf Fredriks väg lämpligt för blandtrafik (bilister och cyklister samsas på samma väg). Dessutom finns det en busshållplats på lokalvägen och skulle gång- och cykelvägen fortsatt, hade den hamnat framför busshållplatsen vilket är direkt olämpligt. Sektor samhällsbyggnad delar Trafikverkets bedömning.

Rampen över stora bron är för smal för att både cykel och vägtrafik ska få plats på bron, vad kan göras?

Frågan har ställts till Trafikverket men kommunen har inte fått något svar.

Två bilar kommer att få svårt att mötas när snön kommer att behöva plogas bort från vägrenen på bron. Vart ska man ploga undan snön?

Frågan har ställts till Trafikverket men kommunen har inte fått något svar.

Infarten från gamla 45:an in på gamla lokalvägen är helt felkonstruerad, behöver åtgärdas.

Trafikverket utgår ifrån att det är både anslutningen till gamla 45:an i norr och i söder som kunden menar är felkonstruerad. Trafikverket äger inge Adolf Fredriksväg eller dess anslutning till Kungsvägen eller Hajs väg och det är därifrån problem antas uppstå. Trafikverket anser också att det är knöligt och ologiskt att sig ut, speciellt vid den södra anslutningen. Detta är dock ett kommunalt väghållarskap alternativt vägförening.

Bullerplanket mot E45 : fördelningen mellan träplank och glasrutor är ej enligt vad man kommit överens om. Bullerplanket är också dåligt målat.

Bygglovet är överklagat och ligger hos Länsstyrelsen. Bygglovsenheten anser att ändringen av glasrutor inte var av väsentlig art, det vill säga att nytt lov inte behövdes. Dessutom har ändringen gjorts i muntligt samråd med samhällsbyggnadsnämndens ordförande. Kommunen har inget ansvar för målning. Det är trafikhållarens ansvar som i detta fall är Trafikverket.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad 2013-04-04

Det har blivit högre ljudnivå från bil och tågtrafiken öster om 45:an vid området ” fotbollsplan” för omkringboende, kan man åtgärda detta?

Trafikverket tolkar det som att det har blivit ökat buller vid fotbollsplanen. Såvida fotbollsplanen inte ligger inom en skolgård så omfattas inte idrottsplatser av Trafikverkets riktlinjer för buller och ingår därmed inte i vårt åtgärdsprogram. Om boende störs av buller från trafiken så kan man ansöka hos Trafikverket om bullerskydd.

Sidan kontrollerades av:

den  

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg 7
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg 7
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.