Ale kommuns logga
| Translate
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Besökarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lyssna på sidan Lyssna

Avlopp

Avlopp är ett samlingsnamn för vatten som på något sätt blivit förorenat och påverkat av samhället. Här ingår spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten.

Spillvatten

Spillvatten är vatten från bad, disk, tvätt, spolvatten från toalett samt vatten från golvbrunn i våtutrymmen. Samlingsnamnet för bad-, disk- och tvättvatten är BDT.

Dagvatten

Är nederbörd och smältvatten från snö och hagel.

Dräneringsvatten

Dränerignsvatten är vatten som leds bort från marken runt och under byggnader och även från åkermark.

Avloppsrening

Älvängens reningsverk tar emot och renar avloppsvatten från Alvhem, Skepplanda och Älvängen. Från Alafors, Nol, Nödinge, Bohus och Surte pumpas avloppet till Gryaab, Ryaverket i Göteborg.

Avloppsreningsverket har mekanisk, kemisk och biologisk rening.

Mekanisk rening är det första steget i reningsprocessen och innebär att allt spillvatten passerar genom ett rensgaller, sandfång och en försedimenteringsbassäng. I rensgallret fastnar föremål som inte ska finnas i ledningsnätet - så som tops, trasor, bindor, tanponger, kondomer etc.

Nästa steg är att avloppsvattnet pumpas in i en bassäng med sandfån. Här sedimenterar sand, grus och andra partiklar och avskiljs från organiskt material. Partiklarna som sjunker till botten skrapas ihop och slammet sugs upp och körs till ett avfallsupplag.

Biologisk rening är den naturliga reningsprocessen där mikroorganismer, främst bakterier bryter ner organiskt material. Bakterierna koncentreras för att påskynda processen. Bakterierna livnär sig på det organiska materialet och klumpar ihop sig och bildar så kallade flockar så att man kan avskilja dem i sedimenteringensbassängen.

 

Kemisk rening är det sista steget i reningsprocessen. I bassängen tillsätts en fällningskemikalie som gör att den lösta fosforn som finns i spillvattnet fälls ut och bildar flockar som sjunker till botten. Slammet som sedimenterat i bassängen tas omhand och förs till Sörmossens avfallsupplag för kompostering. Här blandas slammet upp med flisat trädgårdsavfall och stallgödsel. Den färdiga produkten utnyttjas till sluttäckning av avfallsupplaget.

 

Det renade vattnet pumpas sedan ut i Göta älv för att återgå till kretsloppet.

Rötter och fett i avloppet

Träd och buskars rötter söker sig till vatten, och finns det spill- och dagvattenledning i närheten är risken stor att rötterna söker sig dit. Rötterna kan växa sig in i ledningen och orsaka stopp.

Matfett och olja kan orsaka stopp om det hälls ut i vasken, både flytande som fast. Fettet och oljan stelnar till en hård massa i ledningen och sätter sig på rörväggarna och hindrar vattnet att flöda genom ledningen. Häll aldrig ut fett eller olja i avloppet. Se till att att ha ett kärl hemma där du kan samla fett/olja och lämna det sedan på Sörmossens återvinningscentral.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2017-03-01 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg 7
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.