Ale kommuns logga
| Translate
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Besökarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Meny

Lyssna på sidan Lyssna

Ansökan om detaljplaneläggning

Det huvudsakliga syftet med detaljplaneläggning är att visa vad marken inom ett visst område får användas till och hur bebyggelse ska utformas.

Planbesked

Enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900) från den 2 maj 2011 finns det en möjlighet att ansöka om planbesked. Det innebär att kommunen ska redovisa sin avsikt i fråga om att inleda eller inte inleda ett detaljplanearbete i ett planbesked. Planbesked ska ges inom fyra månader efter inkommen komplett ansökan. Planbeskedet är inte bindande, inte heller möjligt att överklaga.

Avgift

Avgiften för ett planbesked beror på ärendets omfattning och beräknas enligt kommunens gällande taxa. Taxan för planbesked är uppdelad i tre olika nivåer och grundar sig på prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Taxan beräknas från grundbelopp (mPBB) som utgör en tusendel av prisbasbelopp vilket för 2017 motsvarar 44,80 kr. Nedan redovisas de olika avgiftsnivåerna:

Enkel åtgärd = 230 mPBB = 10 304 kr
Medelstor åtgärd = 350 mPBB = 15 680 kr
Stor åtgärd = 700 mPBB = 31 360 kr

Mer information finns i dokumentet för PBL-taxanPDF.

Ansökan

Planprocesser för privata initiativ startar normalt med att exploatören ansöker om planbesked för ny detaljplan eller för detaljplaneändring hos kommunen. Om du har en önskan att detaljplanelägga ett område i kommunen för bostäder, verksamheter eller annat ändamål kan du fylla in en ansökningsblankett och skicka in till kommunen. Kommunen ser gärna att intressenter kontaktar kommunen för en diskussion innan ansökan skickas in.

  • AnsökningsblankettPDF

Ansökan ska innehålla:

  • Kontaktuppgifter
  • Personnummer/organisationsnummer
  • Fastighetsbeteckning
  • Beskrivning av projektet: Omfattningen och ändamålet med planläggningen (exempelvis: bostäder, verksamheter eller handel)
  • Karta över området
  • Sökandens och fastighetsägarens påskrift
  • Eventuellt övriga upplysningar

Lämnade personuppgifter i samband med denna ansökan kommer att införas i ADB-baserat register enligt personuppgiftslagen (PUL). Ansökan skickas till:

Ale Kommun, Sektor samhällsbyggnad
449 80 Alafors

Märk kuvertet: “Ansökan om planbesked"

Vad händer efter inlämnad ansökan?

När ansökan inkommit skickar kommunen ett skriftligt besked till sökande om att ärendet är komplett. Om ärendet inte är komplett skickar administrationen en begäran om komplettering till sökanden. Kommunen gör sedan en tjänstemannabedömning om platsens lämplighet. Ansökan går även ut på internremiss till de berörda verksamheter i kommunen. Kommunstyrelsen eller samhällsbyggnadsnämnden beslutar sedan om det är lämpligt att upprätt en detaljplan för aktuellt område.

Vad händer efter positivt beslut? 

Efter ett positivt beslut om att upprätta en detaljplan får sektor samhällsbyggnad i uppdrag att teckna ett planavtal med exploatören och påbörja planläggning. Ärendet kommer därefter att placeras i en turordning med beslutade planärenden som ska påbörjas. Sedan påbörjas detaljplanearbetet.
 
När planeavtalet har upprättats handläggs ärendet enligt den gällande planprocessen.

Ta gärna del av:

Det finns även möjlighet att ansöka om detaljplaneläggning utan planbesked. Det finns då inget krav på kommunen att lämna besked inom fyra månader.

Sidan kontrollerades av:

den  

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg 7
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg 7
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.