Ale kommuns logga
| Translate
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Besökarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Meny

Lyssna på sidan Lyssna

Hus under byggnation

För att få börja bygga krävs både bygglov och anmälan. Bygglovsprövningen gäller främst frågor om var man får bygga, husets storlek och dess utseende. Anmälan behandlar främst tekniska frågor och gäller oavsett om åtgärden kräver bygglov eller inte. Ibland krävs även marklov och rivningslov. Bestämmelser om byggande finns i Plan- och bygglagen (PBL). Där anges när bygglov och anmälningsplikt krävs.

Bygglov och anmälan krävs för att

Bygglov krävs dessutom för att anordna, uppföra eller väsentligt ändra vissa anläggningar, som parkeringsplatser, nöjesparker, idrottsanläggningar, skidbackar med liftar, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor, golfbanor, vindkraftverk, materialgårdar och permanenta upplag för bilar, båtar eller byggnadsmaterial.

Byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen.

Ändringar av en byggnad ska utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas tillvara.

Endast bygglov krävs för att

  • Ta upp eller sätta igen fönster, byta färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller annan ändring som väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.
  • Sätta upp eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning.

Endast anmälan krävs för att

Bygglovs- och anmälansfritt

I anslutning till en- eller tvåbostadshus får man utan bygglov bygga komplementbyggnad, plank och skärmtak (så kallad friggebod med mera, se vidare på sidan Bygglovsfritt).

Observera att en avgift för lov och anmälan tas ut enligt kommunens taxa. För vidare info kontakta kommunens bygglovshandläggare.

Vad kostar ett bygglov?

Kostnaden för ett bygglov är beroende av en mängd olika faktorer. Bland annat bruttoarea (storlek), typ av åtgärd (nybyggnad, tillbyggnad, etc), var du bygger (inom detaljplan eller ute på landet) och om ansökan är planenlig eller inte.

Några prisexempel 2015 enligt Ale kommuns taxa:

  • Enbostadshus med garage inom detaljplan och planenligt, total bruttoarea 200–299 kvm, inklusive tekniskt samråd (start-/slutbesked) utstakning och lägeskontroll: 39 989 kronor
  • Garage max 50 kvm, planenligt och inklusive start-/slutbesked, utstakning, lägeskontroll: 8 728 kronor
  • Inglasat uterum, planenligt med start-/slutbesked: 3 165 kronor
  • Förhandsbesked med 6–9 berörda sakägare/grannar: 8 505 kronor
  1. Fler vanliga frågor och svar om bygglov

Energi- och klimatrådgivning

Du vet väl om att du kan kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare för kostnadsfri och opartisk rådgivning kring din energianvändning? Du är välkommen att höra av dig med alla frågor kring energi som till exempel uppvärmning, husets klimatskal, hushållsel, med mera.

  1. Kommunens energi- och klimatrådgivning

Sidan kontrollerades av:

den  

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg 7
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg 7
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.